Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til justisministeren

Dokument nr. 15:347 (2000-2001)
Innlevert: 20.04.2001
Sendt: 23.04.2001
Besvart: 30.04.2001 av justisminister Hanne Harlem

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Der er utplassert flere asylanter omkring i landet, og dessverre er noen av disse kriminelle. Det har flere ganger skjedd at noen asylanter som er arrestert etter kriminell adferd har blitt satt fri igjen fordi politiet ikke har at plass ved arresten, og heller ikke har resursser til å sende disse til andre arrester. Dette har resultert i at mange av disse kriminelle har begått enda flere kriminelle handlinger.
Synes statsråden dette er tilfredsstillende, og hva vil bli gjort for å rette på dette?

Hanne Harlem (A)

Svar

Hanne Harlem: Ifølge straffeprosessloven § 183 skal en pågrepet person snarest mulig og så vidt mulig dagen etter pågripelsen fremstilles for retten. Varetektsinnsatte skal så vidt mulig overføres til ordinært fengsel innen 24 timer etter at fengslingskjennelse er avsagt.

Jeg er ukjent med at personer skal ha blitt løslatt fordi det har vært fullt i politiarrestene. Til tider har det imidlertid vært vanskelig å finne ledige celler i fengslene. Fengselsvesenet har et visst antall plasser til disposisjon og disse skal dekke behovet for domssoning og varetekt. Det er innskjerpet at kriminalomsorgen skal ha en beredskap for å ta imot varetektsinnsatte. I og med at behovet for varetektsplasser svinger fra uke til uke kan det medføre at det til tider ikke er ledige plasser i det nærmeste fengsel. I slike tilfeller skaffes det plass i andre fengsler, men politiet vil da, i lys av transportbehovet, kunne foreta en vurdering av behovet for fortsatt fengsling. I slike tilfeller har det unntaksvis skjedd at en siktet person er blitt løslatt. Jeg finner det ikke tilfredsstillende at løslatelse blir en følge av manglende fengselsplass i nærmeste fengsel. Jeg har bedt Politidirektoratet følge opp bruken av arrester, fengselsceller og transporter med den enkelte politimester, og jeg vil følge utviklingen nøye framover.