Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:348 (2000-2001)
Innlevert: 23.04.2001
Sendt: 23.04.2001
Besvart: 27.04.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): KUF har avslått en søknad fra Akershus fylkeskommune om et prøveprosjekt med utvidet fordypning i realfag ved Lillestrøm videregående skole. Prosjektet har fått støtte både fra Norges forskningsråd og NTNU, og skulle gjennomføres i samarbeide med forskningsmiljøet på Kjeller. Prosjektet ble avslått under henvisning til at forsøket ikke har tilstrekkelig nasjonal interesse.
Vil statsråden ta skritt for å omgjøre avslaget?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Etter min mening må forsøk med innhold og struktur i videregående opplæring knyttes opp mot forholdsvis konkrete planer om fremtidige regelendringer. Et ønske om fleksibilitet i forhold til nasjonale læreplaner og nasjonalt fastsatt struktur er ikke i seg selv tilstrekkelig. Dette er bakgrunnen for at departementet avslo søknaden fra Akershus fylkeskommune om forsøk ved Lillestrøm videregående skole som representanten Lønning tar opp i sitt brev.

Jeg finner likevel grunn til å vurdere saken på nytt. Jeg viser til den store nasjonale fokus som i den senere tid er blitt rettet mot realfagene i videregående opplæring.

Før forsøket innvilges, må jeg imidlertid forsikre meg om at undervisningsplanene har den samme kvalitet som i videregående opplæring for øvrig, og at forholdet til opptak i høyere utdanning er avklart. Det er også nødvendig å drøfte søknaden med lærerorganisasjonene sentralt.