Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:349 (2000-2001)
Innlevert: 23.04.2001
Sendt: 23.04.2001
Besvart: 30.04.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Direktoratet for Naturforvaltning har foreslått en nasjonal verneplan for Maridalen i Oslo, og behandler for tiden høringsuttalelsene før saken skal oversendes Miljøverndepartementet. Høringsrunden ble avsluttet for et halvt år siden og tolv organisasjoner uttalte seg.
Anser statsråden at framdriften i saken er tilfredsstillende, og når forventer statsråden at Regjeringen vil behandle verneplanforslaget?

Begrunnelse

Maridalen i Oslo står på Europarådets liste som ett av sju mest verneverdige kulturlandskap i Norge. Området som ligger innenfor Markagrensen er svært mye brukt til friluftsliv av folk i alle aldre.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Jeg mener at verneplanen for Maridalen er en viktig sak som berører vesentlige verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold og friluftsliv, men også andre viktige brukerinteresser. I slike vernesaker vektlegges omfattende prosesser og grundig saksbehandling for å sikre god medvirkning for alle berørte parter. Saken blir nå i sluttfasen grundig behandlet både i Direktoratet for naturforvaltning og deretter i Miljøverndepartementet.

I henhold til den framdriftsplanen som er lagt for denne verneplanen skal Direktoratet for naturforvaltning oversende planen med faglige anbefalinger til Miljøverndepartementet høsten 2001. Jeg tar sikte på endelig vernevedtak innen utløpet av året.