Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:350 (2000-2001)
Innlevert: 23.04.2001
Sendt: 23.04.2001
Besvart: 27.04.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Stortinget vedtok i høst å bevilge 200 mill. kroner i 2001 til en ny tilskuddsordning som skal stimulere bedriftenes kjøp av FoU-tjenester fra universiteter, høyskoler eller forskningsinstitutter. Ordningen skal administreres av Norges forskningsråd og tre i kraft 1. juli.
Hva er status og fremdrift for Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak, og når vil retningslinjene og søknadsfristen for ordningen bli bekjentgjort for bedriftene?

Begrunnelse

Stortingets målsetning om å styrke forskningsinnsatsen slik at Norge kan komme på linje med gjennomsnittet i OECD-landene innebærer at både offentlig og privat finansiering av forskning må styrkes betydelig. Det er et særlig behov for å styrke næringslivets egen forskningsinnsats. Hervik-utvalget anbefalte i NOU 2000: 7 flere virkemidler for å styrke bedriftenes egen forskningsinnsats blant annet et skattefradrag på 25 pst. av dokumenterte FoU-utgifter på inntil 4 mill. kroner og på inntil 8 mill. kroner for samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner. Av hensyn til bedrifter som ikke er i skatteposisjon ble fradraget foreslått supplert med en tilskuddsordning. Budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene førte til at bare tilskuddsordningen foreløpig er vedtatt innført. Ordningen er et første viktig skritt for å styrke den bedriftsfinansierte forskningsinnsatsen og det er viktig at ordningen innføres som forutsatt og at bedriftene i tide får tilstrekkelig informasjon om ordningen. Jeg spør derfor om status og fremdrift for Regjeringens oppfølging av Stortingets vedtak, og når retningslinjene og søknadsfristen for ordningen vil bli bekjentgjort for bedriftene.

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: I Regjeringens Langtidsprogram som nettopp er lagt fram, ble det understreket at målsettingen om å nå gjennomsnittlig OECD-nivå for den samlede forskningsinnsatsen i løpet av en femårsperiode står fast. I dag er den offentlig finansierte FoU-innsatsen omtrent på linje med OECD-gjennomsnittet. Problemet for Norges vedkommende er at den samlede privatfinansierte næringslivsforskningen har et mindre omfang enn gjennomsnittet i OECD-landene.

For å stimulere til mer næringslivsforskning har Stortinget vedtatt å bevilge midler for etablering av en ny tilskuddsordning som skal gi næringslivet støtte til kjøp av FoU-tjenester fra universiteter, høgskoler og institutter. Bevilgningen for 2001 til det nye virkemiddelet er på 200 mill. kroner, og ordningen skal tre i kraft fra 1.7.2001.

Norges forskningsråd har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet utarbeidet retningslinjer for ordningen. Et utkast til retningslinjer har vært på høring i forskningsinstitusjoner og næringslivsorganisasjoner. Arbeidet med retningslinjene vil i løpet av kort tid bli sluttført og bekjentgjøring av ordningen vil da kunne iverksettes. Bekjentgjøringen vil gjøres på internett, annonsering i dagspressen og pr post til enkeltbedrifter. Informasjon til bedriftene vil bestå av informasjon om ordningen og søknadsskjema. For utarbeiding av adresselister for postutsending til næringslivet vil NFR, SND og NHOs bedriftsregistre bli benyttet.

Den vedtatte ordningen gjelder hele næringslivet, både vareproduserende og tjenesteytende næringer og tar spesielt sikte på å nå fram til små og mellomstore bedrifter. Det vil være løpende saksbehandling uten fast søknadsfrist. For å gjøre administrasjon av ordningen mest mulig effektiv, er det besluttet å bruke SNDs 17 distriktskontorer for behandling av søknadene. Disse kontorene har i dag ansvar for flere andre FoU-ordninger. Det arbeides for at søkeprosedyrer og administrasjon av ordningen i størst mulig grad skal foregå digitalt. Generelt legges det opp til at distriktskontorene skal kunne være behjelpelig med å finne fram til de riktige ordninger for den enkelte bedrift og å yte bistand i forbindelse med utfylling av søknader.

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, vil jeg sørge for at næringslivet får tilstrekkelig informasjon om ordningen i god tid før den iverksettes.