Skriftlig spørsmål fra Johan J. Jakobsen (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:357 (2000-2001)
Innlevert: 27.04.2001
Sendt: 27.04.2001
Besvart: 08.05.2001 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): Statsråden sier i brevet at leveranser til bl.a.drift og vedlikehold på sokkelen kan gi Trøndelag"store moglegheiter, då nærleik til olje-og gassfelta er ein viktig konkurransefordel for desse tenestene".
På hvilken måte kan nærhet til olje- og gassfelt være en viktig konkurransefordel, når det ikke finnes direkte transportmuligheter fra Trøndelag ut til sokkelen og når manglende flytilbud gjør at lokale bedrifter må reise via Gardermoen for å komme til Kristiansund og videre ut på sokkelen?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål av 6. april då. og statsrådens svar av 25. april. Vi ønsker imidlertid å stille ovennevnte oppfølgingsspørsmål i denne saka og viser til følgende begrunnelse:
Det er bred enighet om at helikopterbasene fordelt i Norskehavet skal ligge i Kristiansund og Brønnøysund. En heliport på Værnes for å transportere arbeidere fra lokalt og regionalt næringsliv ut til midlertidige oppdrag på sokkelen, må forutsettes å ikke rokke ved dette.
Diskusjonen om en heliport er ikke begrunnet i ønsket om andre fordelinger av basefunksjoner, men ut fra det dårlige transporttilbudet som i dag finnes innen Midt-Norge.
Statsråden understreker at leveranser til drift, vedlikehold og modifikasjoner bør gi den trønderske landsdelen store muligheter "då nærleik til olje- og gassfelta er ein viktig konkurransefordel for desse tenestene". Statsråden nevner Aker Verdal som et eksempel på en bedrift som slik sett bør ha en konkurransefordel.
Det paradoksale i dagens situasjon er at den nærheten til feltene som statsråden viser til, ikke fungerer som noen konkurransefordel for lokalt og regionalt næringsliv. Regionale bedrifter som vil utføre oppdrag,må sende sine arbeidere fra Værnes via Gardermoen og videre til Kristiansund, for å komme ut til helikopterbasen og derfra ut på sokkelen. Dette er situasjonen fordi det verken finnes noen flyrute mellom Værnes og Kristiansund eller noen heliport på Værnes. Det sier seg selv at denne situasjonen bidrar til at regionalt næringsliv ikke har noen konkurransefordeler, men tvert imot en alvorlig konkurranseulempe i forhold til bedrifter i Oslo-området og på Vestlandet.
Drifts- og vedlikeholdsmarkedet atskiller seg fra den virksomhet en så langt har vært vant med på sokkelen. Mer av arbeidet vil bli utført av leverandører, ikke av operatørene selv. Operasjoner som en for få år siden gjorde på land, vil sannsynligvis bli utført på sokkelen. For leverandørindustrien betyr dette en tyngdeforskyvning av arbeid fra land til sokkelen. I en slik situasjon er det viktig at de store offshoreverftene får en reell mulighet til å fornye seg og å delta i konkuransen om arbeidsoppdragene.

Olav Akselsen (A)

Svar

Olav Akselsen: Når det gjeld Midt-Noreg generelt, har Statoil rekna ut at berre deira handel i Midt-Noreg var omlag fire milliardar kroner i 1999. Dette er eit høgt tal, som vi ventar vil auka når stadig fleire felt vert bygde ut og sette i drift i Norskehavet. Talet indikerer at offshoreverksemda bidreg til omfattande verdiskaping for bedriftene i regionen og at potensialet er stort. Med andre ord må ein tru at nærleik til marknaden må vera ein viktig konkurransefaktor.

Representanten skriv at operasjonar som for få år sidan vart gjorde på land, sannsynlegvis vil verta utførte på sokkelen. Departementet har ei anna oppfatning. Det er riktig at drift og vedlikehald tradisjonelt har vorte gjort på installasjonane til havs. Men den teknologiske utviklinga vil kunne føra til endringar i dette biletet. Det finst i dag teknologi som vil gjera det mogleg å bygga ut felt utan plattformer, fjernstyra mindre installasjonar frå land og prosessera olje og gass på land i staden for til havs.

Dette inneber at me forventar at drifts- og vedlikehaldsmarknaden får ei sterkare orientering mot oppgåver på land, slik at nærleik til lufttransport vert mindre viktig som konkurransefaktor i framtida.

Ein må og ta omsyn til at det er fleire faktorar enn baselokalisering og fraktkostnader av personell som er viktig i forhold til drifts- og vedlikehaldsoppgåver på sokkelen. Bedrifter som tilbyr slike tenester vert evaluert med omsyn til fleire forhold, mellom anna kompetanse, gjennomføringsevne, leveringskapasitet og fleksibilitet.

Departementet er klar over at det ikkje finst noko flyrute mellom Værnes og Kristiansund fordi ho har vorte nedlagt av økonomiske årsaker. Dette er ei avgjerd som har vorte teke av kommersielle aktørar. Olje- og energidepartementet har ikkje prinsipielle innvendingar mot at einskildbedrifter eller samanslutningar av bedrifter etablerer ei tilbringarteneste mellom Verdal og Kristiansund for å letta dagens situasjon. Men ei slik teneste må etablerast på eit sjølvstendig økonomisk grunnlag. Det er ein føresetnad at det her ikkje er snakk om transport til sokkelen, men utelukkande mellom Værnes og Kristiansund. Denne tenesta må ikkje komma i konflikt med det fastlagde basemønsteret.

Departementet viser til brev datert 25.04.01 der forholdet til tryggleiken omkring Værnes som eventuell heliport er omtala. Helikopter Service har gjort ein studie som viser at det vil vera problem knytta til mellom anna ising, turbulens og skyer i luftkorridoren. Det er difor viktig å minna om at ei eventuell tilbringarteneste må vera forsvarleg når det gjeld tryggleik.