Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:362 (2000-2001)
Innlevert: 02.05.2001
Sendt: 02.05.2001
Besvart: 11.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Et viktig kranfaglig miljø kan bli utradert ved at materiell ved AMO-senteret på Lierskogen blir avhendet og virksomheten avviklet. Stiftelsen Rogaland Kranskole har sagt seg villige til å drive aktiviteten på Lierskogen frem til kranfaget er godkjent som nytt lærefag.
Vil statsråden bidra til at en slik løsning lar seg realisere?

Begrunnelse

I sitt svar av 19.03.01 til skriftlig spørsmål nr. 277 fra representanten Langeland bekrefter utdanningsminister Giske at han vil følge opp rådet fra Rådet for fagopplæring i arbeidslivet sin anbefaling om å etablere kranfaget som nytt lærefag.
I Rogaland ble kranfaget flyttet fra Arbeidsmarkedsetaten til en stiftelse opprettet av Gjesdal kommune. Denne stiftelsen har siden utviklet seg og representerer nå et av de fremste fagmiljøene. Dette fagmiljøet brukes blant annet av offshorenæringen. Kranyrket representerer en risikoutsatt gruppe offshore, slik at en god fagopplæring er viktig.
Kranfaget er nå i en mellomfase, fra å være under Arbeidsmarkedsetaten til å bli et eget lærefag.
I Buskerud fylkeskommune ble AMO-senteret Lierskogen videreført fordi en ikke fikk andre som ville overta driften. Arbeidsdirektoratet har i brev av 15. januar 2000 til AAD bedt om fullmakt til å gjennomføre en styrt avvikling av senteret. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak fra høsten 1994 om at A-etat ikke skal drive egne skoler.
Etter henvendelse fra Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, ble det avholdt et drøftingsmøte mellom EBA, Rogaland Kranskole og AMO-senteret Lierskogen den 5. april. Der kom en frem til en løsning som innebærer at Stiftelsen Rogaland Kranskole ved å disponere kranmateriell og undervisningsbygg, kan videreføre driften til kranfaget er etablert som lærefag.
Kranfaget er svært utsatt i Norge, og hvis kompetanse og materiell forsvinner fra Lierskogen vil det være tidkrevende og kostbart å bygge opp nye miljø når faget er godkjent. Et godt kranfaglig utdanningstilbud er viktig for blant annet å kunne ha en god sikkerhet offshore.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Jeg er enig med stortingsrepresentant Høie i at det er viktig å ivareta et godt kranfaglig utdanningstilbud, blant annet for å kunne ha god sikkerhet offshore. Behovet for kranføreropplæring er videre godt dokumentert. AMO-senteret på Lierskogen, herunder kranavdelingen, er under avvikling av grunner som representanten selv viser til. Jeg har forståelse for representanten Høies syn at det vil være uheldig at kompetanse og materiell forsvinner fra Lierskogen, siden det vil være tidkrevende og kostbart å bygge opp nye miljø når kranfaget er etablert som nytt lærefag.

Rogaland Kranskole har i brev av 2. mai 2001 rettet en henvendelse til Aetat Buskerud hvor de skisserer to løsninger som kan gjøre det mulig for Rogaland Kranskole å overta driften av skolen inntil videre. Rogaland Kranskole foreslår at skolen enten kan leie senteret med utstyr og gjenværende lærere eller overta utstyret ved senteret og samtidig overta arbeidsgiveransvaret for gjenværende ansatte. Rogaland Kranskole gjør oppmerksom på at de ikke vil være i stand til å betale store beløp for skolen. Jeg er positiv til å vurdere nærmere en løsning som kan ivareta det kranfaglige miljøet ved AMO- senteret på Lierskogen, men ulike sider ved den skisserte løsningen må vurderes nærmere.

Et eventuelt leieforhold krever nærmere vurdering av arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved AMO-senteret på Lierskogen. Videre er det opp til fylkeskommunen hvordan de vil tilrettelegge samarbeidet med de ulike aktørene når kranfaget er godkjent som nytt lærefag. Samtidig må de ulike økonomiske konsekvensene ved en eventuell overdragelse av statlig materiell vurderes nærmere.

Aetats leieavtale med Direktoratet for sivil beredskap om tomt/ bygninger ved det tidligere AMO- senteret er sagt opp med virkning fra 31.12.01. Direktoratet for sivil beredskap må derfor bringes inn i saken dersom det er aktuelt for Rogaland Kranskole å drive videre på samme sted.