Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:365 (2000-2001)
Innlevert: 03.05.2001
Sendt: 04.05.2001
Besvart: 11.05.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Det er skapt usikkerhet omkring kvikksølvinnhold i batterier som er nedgravd under Vestre Åmøy depot i Rennesøy kommune.
Vil statsråden sørge for at batterienes innhold og mengden nedgravde batterier blir dokumentert, slik at rette myndighet kan vurdere om det er behov for opprydding i området?

Begrunnelse

En tidligere ansatt på Vestre Åmøy depot i Rennesøy kommune har, ifølge Stavanger Aftenblad 03.05. då., indikert at det ble gravd ned minst fem tonn batterier årlig i minimum seks år under anlegget. Dette har skapt usikkerhet omkring mengden miljøgift i området.
Forsvarets bygningstjeneste opplyser i brev av 24.11.2000 at det er vanskelig å fremskaffe produktdata når det gjelder innhold og avfallshåndtering. På tross av dette har et kommunestyremedlem fra Høyre på egen hånd tatt kontakt med produsent og fått tilbakemelding om at batteriene inneholder mellom 5-7 pst. kvikksølv i sinkmengden.
Dette skaper usikkerhet i lokalmiljøet om FBT virkelig ønsker å foreta en grundig vurdering av miljøfaren knyttet til denne deponeringen.
I kjøpsavtalen mellom Forsvaret og Rennesøy kommune er det FBT som bærer ansvaret for eventuelle opprydninger som blir pålagt av myndighetene.

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: I forbindelse med kartlegging av deponier på Forsvarets grunn ble det bl.a. registrert lagerplass for batterier på Vestre Åmøy. Deponeringen har foregått i en steinfylling over en periode på 10-15 år fra 1975. Batteriene er av typen brunstenbatterier. I henhold til de opplysninger jeg har fått har et antall batterier tilsvarende ca 10 tonn blitt deponert. Jordprøver viser forhøyede verdier av tungmetaller, men det foreligger ingen akutt forurensningsfare.

Forsvarets bygningstjeneste arbeider med å få klarhet i batterienes nærmere innhold da dette har betydning for den videre behandling av jordmassene. Et medlem av kommunestyret i Rennesøy har fått informasjon om batteriinnholdet fra Danmark, men opplysningene er foreløpig ikke dokumentert.

Forsvarets bygningstjeneste vil fremskaffe nødvendig dokumentasjon, og når den foreligger vil batteriene og jordmassene bli forsvarlig håndtert i samsvar med en konkret tiltaksplan.