Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:366 (2000-2001)
Innlevert: 03.05.2001
Sendt: 04.05.2001
Besvart: 10.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): 31.05.00 stilte jeg spørsmål til helseministeren om cochlea implantat (CI). Operasjonene av dette hjelpemiddelet var da stanset på grunn av manglende midler. Svaret gav håp om at en skulle finne fram til en annen finansieringsordning. Jeg har nå hørt at en to år gammel gutt må vente på implantat på ubestemt tid, grunnet manglende finansiering.
Kan statsråden informere om status når det gjelder finansiering av cohleaimplantat?

Begrunnelse

Viser til Dokument 15, spørsmål nr. 356 (1999-2000). Der fremgår det at barn er en prioritert gruppe for implantat, de har stor nytte av dette, og de egner seg dårlig for operasjon i utlandet, siden oppfølging og tilpassing av apparatur etter operasjonen er en viktig del av inngrepet.
Det synes urimelig at midlene for operasjoner på en så høgt prioritert gruppe er oppbrukt allerede i slutten av april.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: I mitt svarbrev av 9.6.2000 lovet jeg at Sosial- og helsedepartementet skulle vurdere hvordan en bedre kunne ivareta finansieringen av kostbare implantater. I etterkant av dette besluttet departementet å bedre finansieringen av særlig kostbare implantater. Det ble lagt inn midler i ISF-ordningen til å styrke finansieringen av kostbare implantater, herunder cochlea-implantater for hørselshemmede, i 2000. Satsingen på implantatene er videreført i 2001.

Det er Rikshospitalet som har ansvaret for cochlea-implantater hos barn. Rikshospitalet opplyser at de hittil i år har operert 15 barn, mens 3 barn har fått dato for operasjon før sommeren. Disse 18 barna omfatter alle barn som ble utredet og vurdert for operasjon i 2000 (i tillegg kommer 2 barn med behov for ytterligere utredning pga. andre sykdommer). Siden nyttår er det kommet til 6 nye barn med spørsmål om vurdering for cochlea-implantasjon. Ifølge Rikshospitalet er disse barna foreløpig plukket ut for operasjon - uten at det er fastsatt datoer for dette.

Jeg vil ta opp spørsmålet om prioritering av disse barna med Rikshospitalet. I St.prp. nr. 71 (2000-2001) Rikshospitalets økonomi er det dessuten vist til at det kan være forhold i finansieringsordningene som gjør at regionsykehusene, herunder Rikshospitalet, kommer dårligere ut. Som omtalt tar jeg sikte på en gjennomgang av finansieringsordningene for å vurdere forbedringer og forenklinger.