Skriftlig spørsmål fra Lisbet Rugtvedt (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:367 (2000-2001)
Innlevert: 04.05.2001
Sendt: 04.05.2001
Besvart: 11.05.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Lisbet Rugtvedt (SV)

Spørsmål

Lisbet Rugtvedt (SV): I forberedelsene til Verdenskonferansen mot rasisme har forslag til verdenserklæring og handlingsplan blitt drøftet regionalt. I dokumentene fra den europeiske og den afrikanske regionalkonferansen understrekes behovet for et uavhengig internasjonalt organ som kan overvåke forhold vedrørende rasisme og intoleranse i FNs medlemsland.
Hvordan vil Norge bidra til etablering og drift av et slikt uavhengig overvåkningsorgan?

Begrunnelse

I forbindelse med den forestående Verdenskonferansen mot rasisme har det vært arrangert fire regionalkonferanser hvor forslag til verdenserklæring og handlingsplan er blitt lagt fram og drøftet. I dokumentene fra både den europeiske og afrikanske regionalkonferansen understrekes behovet for, og nytten av, å etablere et uavhengig internasjonalt organ som kan overvåke forholdene vedrørende rasisme og intoleranse i FNs medlemsland.
I det afrikanske regionaldokumentet pkt. 7, heter det: "The establishment of an international observatory to monitor racially discriminatory attitudes and acts, individual or collective, private or public, including non-state actors charged with the following tasks:

a) The compilation of information about racial acts and developments,
b) The creation of a website by a coaliton of NGOs working in the field of combating racism, in collaboration with the Office of the High Commissioner of Human Rights, to receive and disseminate such information to the widest possible extent,
c) Provide legal and administrative support and advice of racial acts,
d) Prepare an annual report on its activities to the Secretary-General of the United Nations

I det europeiske regionaldokumentet pkt. 25 (hvor Norge er med) heter det: "The European Conference strongly recommends monitoring all policies and programmes aimed at combating racial discrimination in order to assess their effectiveness in assisting targeted groups. All data should be broken down by sex and age, and information collected should include issues of multiple discrimination. Such statistical data may be complemented by public opinion surveys and also targeted surveys to ascertain the experience and perception of discrimination and racism from the point of view of potential complainants.

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Når det gjelder forslaget om etableringen av et uavhengig internasjonalt organ er dette som nevnt et forslag som har vært omtalt i dokumentet fra den afrikanske regionale konferansen.

I dokumentet fra den europeiske regionale konferansen - hvor Norge deltok - uttrykkes en generell anbefaling om behovet for å overvåke politiske initiativ og programmer for å bidra til å effektivisere kampen mot rasisme. Det understrekes også at statistisk materiale på området må utbedres. Dette kan man tenke seg gjort innenfor eksisterende organer som "CERD" - komiteen som kontrollerer landenes oppfølging av FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Når det gjelder dokumentene fra de regionale konferansene er disse ment som underlagsmateriale til FNs høykommissær for menneskerettigheter, som har fått i oppdrag å utarbeide utkast til Verdenskonferansens sluttdokumenter. Mary Robinsons utkast til sluttdokumenter ble lagt frem til en første gjennomgang under møtet i FNs forberedende komite for Verdenskonferansen 6. - 9. mars i Genevè. I utkast til Handlingsplan er forslaget om et uavhengig internasjonalt organ tatt med.

En ny uformell gjennomgang av utkastene vil bli foretatt av en arbeidsgruppe i FN 7. - 11. mai. For øvrig vil FNs forberedende komité ha sitt siste møte 21. mai - 1. juni, men arbeidet med å ferdigstille sluttdokumentene til konferansen vil fortsette. Det er i dag for tidlig å si om det nevnte forslaget blir stående.

Vi har foreløpig ikke tatt stilling til dette forslaget, men for Norge vil det være en hovedsak å arbeide for at det på Verdenskonferansen mot rasisme blir vedtatt konkrete og klare anbefalinger, samt at man sikrer en effektiv oppfølging og overvåking av det videre arbeid.