Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:371 (2000-2001)
Innlevert: 04.05.2001
Sendt: 07.05.2001
Besvart: 14.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Læringssenteret har definert en kravspesifikasjon for digitale læremidler, samfunnslære VKI. Spesifikasjonen skal danne grunnlaget for at aktuelle produsenter kan gi tilbud. En av tilbyderne vil få avtale om å utarbeide internettbasert læremiddel for faget. Det er presisert at minst ett av læremidlene skal erstatte den tradisjonelle læreboka.
Er dette en praksis som vil bli fulgt for andre fag/emner slik at det kun blir et internettalternativ finansiert av det offentlige?

Begrunnelse

En situasjon der staten inngår avtale med en produsent vil endre dagens situasjon for læremiddelproduksjon. I dag finnes ulike læremidler (bøker i et fag) som oftest utgitt av forskjellige forlag. Dersom det offentlige tar kostnadene med å utvikle læremidlet mot at dette legges ut på internett, vil det oppstå en ny situasjon. Vi må anta at andre aktuelle produsenter ikke vil gjennomføre mulige prosjekter fordi de ikke kan tilbys gratis på nettet på samme måte som det offentlig finansierte læremidlet kan. Det er viktig at det finnes et mangfold av tilbud, først og fremst for å utvikle elevenes kritiske evner og for å vise at det finne flere "sannheter" Alternativ til at staten finansierer utviklingskostnadene vil være at det offentlige dekker kostnadene med infrastruktur og kostnadene for skolene med å benytte tilbudene på nettet. Effekten for elevene og skolene vil bli den samme. De digitale læremidlene blir gratis for elevene. Fordelen med en slik ordning vil være at det sikrer et mangfold av digitale læremidler. En god offentlig skole er avhengig av at det finnes et mangfold av læremidler som kan sikre det pedagogiske mangfoldet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Departementet har gitt Læringssenteret i oppdrag å sørge for at det foreligger tilbud om gratis digitale læremidler innen felles allmenne fag til elever i videregående opplæring innen skolestart 2001. Læremidlene skal erstatte eller supplere bruk av den tradisjonelle læreboka. Læringssenteret avgjør om tilbudet skal omfatte ett eller flere årstrinn. Departementet har understreket at gratis læremidler skal være et tilbud til alle elever.

Læringssenteret er også bedt om å legge frem for departementet et forslag til plan for et langsiktig arbeid med utvikling av digitale læremidler for perioden 2001 til 2003. Planen skal også omfatte en forskningsbasert evaluering av tiltak. Planen skal godkjennes av departementet. I oppdraget til Læringssenteret er det satt opp følgende prinsipper for det videre arbeidet:

- Tilbudet skal være gratis for elevene. Eventuelle betalingsordninger for skolen må derfor utredes (mht lisensiering, abonnementsordninger og lignende). Fortrinnsvis bør læremidlene betales sentralt.

- Tilbudet skal føre til en mer fleksibel og tilpasset opplæring og skal fremme elevaktiv læring.

- Tilbudet skal stimulere til kreative pedagogiske løsninger, tverrfaglighet og arbeidsmåter i tråd med intensjonen i læreplanen.

- Tilbudet skal medvirke til kreativ bruk og kombinasjon av ulike læremidler

- Tilbudet må styrke arbeidet med å sikre læremidler på både bokmål og nynorsk. Det må også tas hensyn til samiske elever, og til elever med en fremmedspråklig bakgrunn.

- Likestillingshensyn skal ivaretas med hensyn til kjønn, bosted og sosiale forhold.

- Ordningen med utviklingen og bruken av digitale læremidler må kvalitetsikres gjennom en forskningsbasert evaluering.

- Opphavsrettslige problemstillinger og ordninger med honorering/royalties for forfattere må avklares.

- Det må sikres et fortsatt samarbeid med forlagene slikt at den kompetansen de besitter, kan trekkes med i det videre arbeidet. Samtidig må de nye aktørene trekkes med.

- De konkurransemessige sidene ved læremiddelutviklingen må ivaretas, og anbudsreglene både nasjonalt og internasjonalt må overholdes.

I kravspesifikasjonene som Læringssenteret har utarbeidet, fremgår det at det kan være aktuelt å finansiere utvikling av eller kjøpe bruksrett til ferdigutviklet materiell til 1-3 læremidler. Dersom flere enn ett læremiddel finansieres, vil Læringssenteret vektlegge at det er variasjon i læremidlenes utforming.

Det er også for meg viktig å understreke mangfoldet i opplæringen. Departementet vil bidra til å sikre reell konkurranse mellom aktørene som skal utvikle digitale læremidler, og legge til rette for at det utvikles flere utgaver av læremidler på nett, slik at lærerne får valgmuligheter på læremiddelsiden.