Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:374 (2000-2001)
Innlevert: 07.05.2001
Sendt: 08.05.2001
Besvart: 18.05.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Regjeringen varsler at som følge av ny momslovgivning vil f.eks. homøopater og akupunktører ikke momsbelegges. Det er bra. Samtidig varsler man at fysioterapeuter, som tar etterutdannelse i osteopati (smertelindring) og psykoterapeuter med fireårig klinisk utdannelse skal mombelegges. Regjeringen har skapt stor usikkerhet rundt hele den nye lovgivningen gjennom lite gjennomarbeidede forslag.
Ser ikke finansministeren hvor ulogisk og uheldig det nye forslaget virker?

Begrunnelse

Igjen skapes det usikkerhet og uklarhet fra regjeringens side når det gjelder momslovgivningen. Fra 1. juli vil Regjeringen halvere momsen på sjokolade, potetgull og cola, men etter eget forslag innføre 24 pst. moms på f.eks. psykoterapeuter og fysioterapeuter som tar etterutdannelse i - og praktiserer - osteopati. Hvor dårlig bearbeidet Regjeringens forslag er illustreres ved at man f.eks. setter osteopati i bås med alternativ medisin når det ikke er tale om alternativ medisin. Osteopati er fysioterapeuter som etterutdanner seg. Det er også utrolig at Regjeringen vil momsbelegge psykoterapeuter, som behandler mennesker med psykiske lidelser, mens andre grupper uten offentlig autorisert helseutdannelse slipper moms.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Stortinget har vedtatt at det skal betales merverdiavgift med en sats på 12 prosent for alle matvarer og at helsetjenester skal være unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten på tjenester som innføres fra 1. juli 2001. Ved avgjørelsen av hvilke tjenester som omfattes av unntaket, er det i forarbeidene til lovendringen tatt utgangspunkt i folketrygdlovens refusjonsbestemmelser. Av forarbeidene fremgår det at også visse former for forebyggende og rehabiliterende tjenester kan omfattes av unntaket for helsetjenester. For at andre tjenester enn de som følger av folketrygdens refusjonsbestemmelser skal omfattes av unntaket, er det sagt at det må stilles strenge krav, f.eks. at tjenesten utføres av autorisert helsepersonell, og/eller om tilbudet også gis av det offentlige helsevesen. Disse vurderingene sluttet Stortinget seg til.

Med Stortingets lovvedtak og forarbeider som utgangspunkt har Finansdepartementet utarbeidet et forskriftsutkast og nærmere retningslinjer hvor det framgår at alternativ medisin, med unntak av akupunktur og homøopati, ikke omfattes av unntaket for helsetjenester. Bakgrunnen for at disse to tjenestetyper er foreslått unntatt er blant annet at disse to typene alternativ medisin utøves hyppigst av helsepersonell i Norge. Det er i høringsbrevet ikke sagt noe om osteopati skal anses som alternativ medisin. Jeg viser imidlertid til at osteopati er tatt med som en alternativ behandlingsform i NOU 1998:21 Alternativ medisin.

Utkast til forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester er nå på høring med frist 11. mai. Etter høringsfristens utløp vil den foreslåtte avgrensning av unntaket bli nærmere vurdert på bakgrunn av de mottatte innspill. Når det gjelder avgrensingene av hvilke helsetjenester som skal unntas vil dette skje i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet. Den endelige avgrensning vil bli fastsatt i god tid før 1. juli og det vil da bli tatt endelig stilling til om osteopati skal omfattes av unntaket.

Det er ikke dekning for det medieskapte inntrykk av at Regjeringen har vinglet og skapt usikkerhet om avgrensningene av avgiftsfritaket for helsetjenester. Helt siden stortingsbehandlingen i fjor høst har det vært klart at det må utformes en avgrensning. Dette har departementene arbeidet med internt, og det foreløpige resultat av arbeidet framgår av det utsendte høringsnotat. Endelig standpunkt tas på vanlig måte etter høringen. Det kan gjerne være uenighet om hvordan en slik grensedragning bør gjøres, men det er ikke grunnlag for å kritisere prosessen. Jeg er også overrasket over at den foreløpige løsningsskisse i høringsnotatet kritiseres som om den representerte Regjeringens endelige standpunkt. Positive og konstruktive bidrag fra kompetent hold er jo et hovedformål med en slik høring. Det er ikke uvanlig at slike bidrag leder til justeringer i løsningsskissen. Derfor bør en forholde seg til høringsnotatet som det er.

Jeg vil avslutningsvis vise til at den løsning som representanten Brende framhever som ulogisk og lite gjennomarbeidet er den samme som praktiseres i for eksempel Sverige, hvor alle matvarer har lav sats 12 prosent og hvor tjenester som anses som alternativ medisin er belagt med ordinær sats på 25 prosent.