Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:375 (2000-2001)
Innlevert: 08.05.2001
Sendt: 09.05.2001
Besvart: 15.05.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): I februar 2000 ble det lagt frem rapport fra en interdepartemental embetsmannsgruppe om "Desentralisering og IKT. Om desentralisering av statlige oppgaver - bl.a. ved hjelp av informasjons - og kommunikasjonsteknologi". Embetsmannsgruppen konkluderte med at man forholdsvis enkelt kunne flytte 1000 - 1500 årsverk ut av Oslo. Gruppen foreslår også virkemidler og fremdriftsplan for videre utflytting av statlige arbeidsplasser.
Hvordan vil regjeringen følge opp rapporten?

Begrunnelse

Det har gått mer enn ett år siden rapporten om desentralisering av statlige arbeidsopppgaver ble lagt frem. Rapporten er viktig fordi den fastslår at det vil være mange fordeler med å flytte arbeidsplasser i departement og direktorater i Oslo ut til andre deler av landet. Embetsmannsgruppen har gjennomgått hvert departement, og vurdert hvilke arbeidoppgaver det er hensiktsmessig å flytte ut.
Stortingsmelding nr 34 om distrikts - og regionalpolitikken er nylig lagt frem, uten at utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo er viet særlig oppmerksomhet. Mitt syn er at utflytting av statlige arbeidsplasser vil gi positive effekter både for det distriktet som blir tilført nye arbeidsplasser, for hovedstaden, for utgiftssiden i statsbudsjettet og for personer, bedrifter etc. som er i kontakt med de statlige kontorene.
I departement og direktorater var det 13 457 ansatte pr 1999. Cirka 900 av disse arbeidsplassene er lokalisert utenfor Oslo. Regjeringen er opptatt av at modernisering av offentlig sektor blant annet skal føre til lavere driftskostnader i det offentlige. Rapporten fra embetsmannsgruppen peker på at utflytting av statlige arbeidsplasser vil gi lavere lønnskostnader, lavere kontorleie og besparelser knyttet til lavere turnover.
Rapporten "Desentralisering og IKT" foreslår også at man bør vurdere å foreta en egen gjennomgang av hele direktoratsnivået, med tanke på utflytting fra Oslo. I rapporten heter det også: "Etter vår mening er det ikke noe i selve direktoratsfunksjonen som i utgangspunktet nødvendiggjør at direktoratene skal ligge i Oslo." Vi har i dag cirka 70 direktorater i Norge, men bare fem av disse ligger utenfor Oslo. Jeg mener det er fornuftig at regjeringen foretar en gjennomgang av direktoratene med tanke på utflytting fra Oslo.
Jeg mener det vil virke positivt å desentralisere statlige arbeidsplasser også ut fra et brukerperspektiv. Mange opplever at "staten" er langt borte, og at man dermed ofte ikke får til de beste løsningene for folk, arbeidsplasser og bedrifter. "Nærhet til kunden" er viktig også i det statlige apparatet. I tillegg er det viktig at staten fanger opp forskjellene mellom ulike regioner i landet.
Vi har opplevd en revolusjon innen informasjon - og kommunikasjonsteknologi det siste tiåret. Mulighetene for desentralisering er i dag helt annerledes enn da Ingebretsen-utvalget og Grande-utvalget utredet utflytting av statsinstitusjoner på 60- og 70-tallet. Ved hjelp av internett og bredbåndsteknologi er det mulig å utføre nærmest en hvilken som helst oppgave hvor som helst i landet.
Alle partier, inkludert regjeringspartiet, har uttrykt at den nye teknologien gir muligheter for vekst og utvikling i distrikts-Norge. Men så langt har dette blitt mye snakk og lite handling. Sentraliseringskreftene er sterkere enn noen gang. Staten har nå mulighet til å være lokomotiv i en annen utvikling hvor styrking av distriktene er målet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har som mål å få et godt tjenestetilbud i hele landet, og en jevnere regional fordeling av statlige arbeidsplasser. Regjeringen legger derfor stor vekt på en lokaliseringspolitikk for statlig virksomhet som fanger opp behovet for fornyelse i offentlig sektor, og som samtidig kan bidra til at det blir utviklet robuste bo-, arbeids- og serviceområder.

Regjeringens lokaliseringspolitikk for statlig virksomhet tar utgangspunkt i følgende mål og strategier:

§ God tilgang på statlige tjenester over hele landet.

§ Spredning av statlige virksomheter, oppgaver og funksjoner

§ Avbøtende omstillingstiltak i kommuner som i betydelig grad får redusert arbeidsplasstilbud ved summen av flere endringer.

Som det fremgår av andre kulepunkt ovenfor vil det bli gitt høy prioritet til å desentralisere og flytte ut oppgaver og funksjoner fra sentralt plasserte statlige virksomheter.

Rapporten som representanten Enoksen viser til gir et godt grunnlag for å vurdere nærmere om det er mulig å desentralisere oppgaver og funksjoner ut fra sentraladministrasjonen. Regjeringen har derfor etablert en egen arbeidsgruppe bestående av tre statssekretærer som skal følge opp den nevnte rapporten. I tillegg vil denne arbeidsgruppen også vurdere mulighetene for å kunne flytte hele virksomheter ut av Oslo. Regjeringen ønsker således å vurdere utlokalisering og desentralisering i et videre perspektiv enn de forslagene som embetsmannsgruppen har kommet med i rapporten. Det er selvsagt for tidlig å kunne si noe konkret hva denne arbeidsgruppen vil foreslå av konkrete tiltak. Regjeringens mål er imidlertid at vi i løpet av få måneder skal se konkrete resultater fra dette arbeidet.

Jeg vil imidlertid nevne at regjeringen allerede kan vise til konkrete resultater i arbeidet med å etablere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Etableringen av den nye nasjonale energiinstitusjonen er vedtatt lokalisert til Trondheim. Videre har regjeringen vedtatt å slå sammen Direktoratet for brann og eksplosjonsvern (DBE) i Tønsberg og Produkt- og elektrisitetstilsynet i Oslo og samle all virksomhet i Tønsberg. Som representanten Enoksen også vil være kjent med har Stortinget vedtatt at hovedkontoret til Kystdirektoratet skal flyttes til Ålesund. Regjeringen har også foreslått å lokalisere den nye domstolsadministrasjonen til Trondheim Denne saken er nå til behandling i Stortinget. Til sammen utgjør alt dette om lag 200 arbeidsplasser som nå blir/kan bli lokalisert utenfor Oslo.

Regjeringen vedtok 30. mars då. nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon. Disse retningslinjene fastsetter blant annet mål og avveiningskriterier for valg av lokalisering av statlige arbeidsplasser. Blant annet er det i retningslinjene slått fast at regjeringen som prinsipp legger til grunn at nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres utenfor Oslo. Unntaket fra dette prinsippet skal begrunnes særskilt.

I rapporten fra embetsmannsgruppen blir det påpekt at både infrastrukturutvikling og anvendelsesutvikling på IKT-området skjer med et omfang og hastighet som gjør mulighetene for å utnytte IKT i desentraliseringssammenheng stadig bedre. Spesielt mindre regioner og utkantområder får nå muligheter som før var forbeholdt mer sentrale strøk. Arbeidsgruppen sier i denne sammenheng at dette åpner for ulike modeller for en bevisst desentralisering av hele eller deler av en oppgave ved hjelp av IKT. Jeg mener derfor at det er viktig å stimulere utbygging og utnyttelse av bredbånd og nye IKT-løsninger i alle deler av landet slik at områder utenfor større sentra oppnår likeverdige muligheter som mer sentrale strøk. Et eksempel på hvilke muligheter en slik utbygging gir, er at regjeringen gjennom sin utkantkommunesatsing nå gjennomfører et større forsøk hvor IKT-kobling mellom små kommuner ser ut til å utvikle seg positivt både med hensyn til etablering av arbeidsplasser, offentlig service og kompetanseutvikling. Prosjektet gjennomføres i 5 kystkommuner fra Leka i sør til Dønna nord.

Jeg regner for øvrig med at jeg i forbindelse med debatten i Stortinget om St.meld. nr. 34 (2000-2001) Om distrikts- og regionalpolitikken vil få muligheten til å diskutere problemstillingen om flytting av både statlige oppgaver, funksjoner og virksomheter ut av Oslo nærmere.