Skriftlig spørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:377 (2000-2001)
Innlevert: 09.05.2001
Sendt: 10.05.2001
Besvart: 15.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Jeg stilte i brev av 1. mars spørsmål om når svar på 3 navngitte skolers godkjenningssøknader kan ventes og fikk svar om at de vil bli behandlet så hurtig som mulig. Fortsatt foreligger ikke svar.
Når kan skolene forvente svar på sine søknader?

Begrunnelse

Jeg kan ikke se at de forhold statsråden påpeker i sitt svar, skulle være til hinder for at det nå skal kunne gis svar til skolene slik at de kan komme i gang med kursene neste skoleår. Når det gjelder svaret om Lukasstiftelsen videregående skole, vises det til endringen i opplæringsloven § 4 A-3 der voksne har en rett og fylkeskommunen har en plikt til å oppfylle retten. Det er likevel ikke tatt noe forbehold om at private skoler ikke skal kunne gi tilbud også til voksne elever slik de og de videregående skolene i fylkene alltid har gjort. Departementet mottok brevet fra fylkeskommunen for 4 måneder siden. Når det gjelder Øya videregående skole, mottok departementet svar fra skolen på ytterligere noen spørsmål for 3 måneder siden. Dessuten gjelder dette tilbud som ikke er gitt i offentlig skole. Statsråden bekrefter at det har skjedd en feiltakelse rundt Tomb Jordbruksskoles søknad, og at den derfor er blitt liggende ubehandlet fram til mitt spørsmål 1. mars. Nå burde tiden være inne til å gi svar til skolen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Søknadene er nå til sluttbehandling i departementet, og skolene vil få svar innen kort tid.