Skriftlig spørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:380 (2000-2001)
Innlevert: 10.05.2001
Sendt: 11.05.2001
Besvart: 18.05.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det er oppstått sterke interne konflikter i Luftfartstilsynet, samt at det stilles spørsmål om ressursanvendelse. Det ønskes en sammenstilling av ressursbruk mellom Luftfartsinspeksjonen før utskilling fra Luftfartsverket og dagens Luftfartstilsyn på en del områder.
Hvordan har utviklingen vært vedrørende antall ansatte på funksjonsområder, antall lederstillinger, bruk av konsulenttjenester og reisebudsjett for utenlandsreiser?

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Samferdselsdepartementet har forelagt spørsmål 380 for Luftfartstilsynet og har mottatt redegjørelse om arbeidsmiljø, ressursbruk og konsulentbistand/reisekostnader. Under disse avsnittsoverskriftene gjengis Luftfartstilsynets svar i det følgende.

Arbeidsmiljø

Luftfartstilsynet opplyser til departementet at det i anledning spørsmål 380 ble holdt et diskusjonsmøte 15.5.2001 mellom ledelsen i Luftfartstilsynet, tjenestemannsorganisasjonene representert ved NITO, NJ, NTL og 2fo og hovedverneombudet. Det opplyses at det i møtet ble gitt uttrykk for at prosessen som ble satt i gang internt i Luftfartstilsynet våren 2000, definert som Integrert Organisasjonsutvikling (OU), har kommet langt. Prosjektet er organisert med en partsammensatt styringsgruppe og underliggende arbeidsgrupper. Prosessen har så langt resultert i en del tiltak som skal følges opp i det videre arbeidet med å gjøre Luftfartstilsynet bedre i stand til å gjøre jobben med ivaretakelse av flysikkerheten i norsk sivil luftfart. Selv om det står igjen enkelte arbeidsmiljømessige forhold, er det enighet om at man har kommet godt i gang med arbeidet. Det blir uttrykt tillit til den prosessen luftfartsdirektøren og den øvrige ledelsen, i samarbeid med organisasjonene, AMU og hovedverneombud, har satt i gang. Den organisasjonsprosessen som pågår i Luftfartstilsynet, ville ha funnet sted uavhengig av utskillelsesprosessen fra Luftfartsverket og oppbygging av ny organisasjon.

Ressursbruk

Luftfartstilsynet opplyser at økningen i antall stillinger fra 1999 (dvs. daværende Luftfartsinspeksjonen i Luftfartsverket) til 2001 er 58. Økningen har bl.a. kommet innenfor fagområdene operativt og teknisk tilsyn, tilsyn med flyplasser, analyse, administrasjon og juridisk. Administrative stillinger har økt fra 5 i 1999 til 33,5 i 2001 og juridiske stillinger har økt fra 6 i 1999 til 16 i 2001. Det var 14 ledere i 1999 mot 23 i 2001. Økningen har sammenheng med at virksomheten har vokst i omfang og at fagoppgavene er meget komplekse. Utskillelsen fra Luftfartsverket fordret bl.a. at Luftfartstilsynet ble nødt til å opprette egne administrasjonsfunksjoner, mens en tidligere brukte Luftfartsverkets administrative personell.

I tillegg kommer opprettelsen av egen seksjon for luftfartspolitiske saker som ikke fantes tidligere i Luftfartsverket/Luftfartsinspeksjonen.

Luftfartstilsynet opplyser videre at i løpet av 2001 vil hele organisasjonen bli gjenstand for gjennomgang med tanke på effektiv bruk av eksisterende ressurser. I dette ligger bl.a. en vurdering og gjennomgang av om Luftfartstilsynet har en optimal organisering og ressursutnyttelse i forhold til arbeidsprosesser og kompetanseoverføring mellom avdelinger og seksjoner. I den sammenheng vil juridisk avdeling og administrativ avdeling bli gjennomgått særskilt med tanke på effektiviseringstiltak. I disse to avdelingene vil det bli foretatt analyser og en gjennomgang i forhold til arbeidsprosesser, organisering og forbedringspunkter i forhold til eksisterende teknologi.

Konsulentbistand og reisekostnader

Konsulentbistand utgjorde i 1999 ca. 2,5 mill. kroner mot budsjettert ca. 9,7 mill. i 2001. Økningen skyldes bl.a. økte kostnader i forbindelse med innleie av konsulenter til div. prosjekter på ca. 5,1 mill. I tillegg er bl.a. innleie av midlertidig ansatte og leder- og ledelsesutviklingsprogrammet postert under konsulentbistand.

Reisekostnader utgjorde i 1999 ca. 6,9 mill. mot budsjettert 10,8 mill. i 2001. Av budsjetterte reisekostnader for 2001 utgjør prosjekter ca. 1,2 mill. Øvrige reisekostnader knyttes til tilsynsvirksomhet, prosjekter og representasjon i ulike nasjonale og internasjonale råd og utvalg. Tar man hensyn til den totale ressursøkningen fra 1999 til 2001 medfører det at reiseutgiftene pr. ansatt er redusert.

Departementets utfyllende bemerkninger

I St. prp nr. 66 (1998-99) Om tilsyn og myndighet i luftfarten og om tilknytningsform for Luftfartsverket har man et punkt om behov for kompetanse i det nye Luftfartstilsynet. "Opprettingen av Luftfartstilsynet har bl a som formål å styrke den generelle forvaltningskompetanse så vel som den mer luftfartsfaglige kompetanse."......"Det anses å være et stort potensial for forbedret saksbehandling og begrunnelse for vedtak som treffes. ....."1

Som ledd i oppfølgningen av ovennevnte, har det blitt ansett som viktig at Luftfartstilsynet bl.a. måtte få tilført nødvendig juridisk kompetanse. Departementet kan så langt konstatere at det har ført til en kvalitetsforbedring av den løpende saksbehandling.

Samferdselsdepartementet følger utviklingen av kvalitet, kompetanse og ressursbruk i Luftfartstilsynet løpende, jf. omtale i St.prp. nr. 76 (2000-2001) s. 4. Departementet legger vekt på at Luftfartstilsynet skal utføre oppgavene sine med høy kompetanse og kvalitet, samtidig som virksomheten skal være effektiv. Luftfartstilsynet har ansvar for å ha en best mulig organisering og ressursutnyttelse mellom de ulike avdelingene og seksjonene. Departementet vil komme tilbake til bemanningssituasjonen i Luftfartstilsynet i statsbudsjettet for 2002.

1) I Innst. S. nr. 226 s. 3 uttaler komiteen bl.a. at det er nødvendig at det nye tilsynet får de nødvendige fullmakter ".... slik at etaten er sikret tilgang på kvalifisert personell"