Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:382 (2000-2001)
Innlevert: 10.05.2001
Sendt: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): I Stortingets spørretime 9. mai bekreftet statsråd Kosmo at han hadde tatt initiativ til at departementet instruerte Konkurransetilsynet til å utsette fristen for uttalelse om oljeselskapenes syn på konkurransesituasjonen hvis Aker Maritim og Kværner ble slått sammen. Da Konkurransetilsynet ble etablert var det en helt klar premiss at dette skulle være et uavhengig tilsynsorgan.
Med hvilke hjemmel i lov og regelverk har statsråden foretatt en slik instruksjon?

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Representanten Solberg viser til at jeg har instruert Konkurransetilsynet til å utsette fristen for uttalelse om oljeselskapenes syn på konkurransesituasjonen hvis Aker Maritim og Kværner ble slått sammen. Representanten Solberg peker på at da Konkurransetilsynet ble etablert var det en helt klar premiss at dette skulle være et uavhengig tilsynsorgan. På bakgrunn av dette spør representanten Erna Solberg med hvilken hjemmel i lov og regelverk statsråden har foretatt en slik instruksjon.

Konkurransetilsynet er en etat underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet er også klageinstans for Konkurransetilsynets avgjørelser. Det følger derfor av alminnelige forvaltningsmessige prinsipper at et overordnet organ har kompetanse til å instruere sin underliggende etat. Det vises videre til Ot. prp. nr. 41 "Lov om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven)" som beskriver dette. Her heter det under punkt 6.2.4 blant annet: "Som en konsekvens av at beslutningsprosessen under konkurranseloven foreslås å følge den alminnelige ordning innenfor forvaltningen, vil departementet ikke følge opp Konkurranselovutvalgets forslag om generelt å begrense departementets alminnelige fullmakt til å delegere sin kompetanse til Konkurransetilsynet. Av samme grunn foreslås det heller ingen bestemmelse om at departementet ikke skal kunne instruere Konkurransetilsynet om avgjørelsen i en bestemt sak. "

Når dette er sagt, vil jeg understreke at som en hovedregel bør Konkurransetilsynet utføre sine oppgaver etter loven uten innblanding fra departementet som overordnet myndighet, og det bør være meget gode grunner til å fravike dette. Min vurdering er at slike grunner forelå i dette konkrete tilfellet. Jeg anså det som meget uheldig dersom selve prosessen som Konkurransetilsynet hadde satt i gang, skulle få direkte innvirkning på generalforsamlingen. Jeg ba derfor Konkurransetilsynet om å utsette høringsfristen til etter at generalforsamlingen hadde funnet sted fordi jeg ikke ville at høringsuttalelsene skulle kunne tolkes til fordel for en av partene i saken.