Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til sosialministeren

Dokument nr. 15:383 (2000-2001)
Innlevert: 11.05.2001
Sendt: 11.05.2001
Besvart: 16.05.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): I gårsdagens spørretime i Stortinget svarte statsråd Ingebrigtsen på spørsmål "Vi vil følge opp Sandman-utvalgets mange forslag og legge det fram for Stortinget. Og det vil komme i god tid før valget."
Når kan Stortinget vente en slik sak fra Regjeringen?

Begrunnelse

Spørsmålet om hvordan vi skal få bukt med det høye og voksende sykefraværet i Norge, tegner til å bli sentralt i de politiske debattene foran Stortingsvalget. Ikke minst later det til at Arbeiderpartiet og Regjeringen vil gjøre det til et stort poeng at enkelte partier ønsker å innføre en viss egenandel for arbeidstagerne i sykelønnsordningen.
Når Regjeringen nå flagger at en slik sak vil komme før valget, vil det også være naturlig at saken fremmes i god tid, slik at velgerne har klare alternativer å forholde seg til.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: NOU 2000: 27 Sykefravær og uførepensjonering (Sandman-utvalget) har i høst og vinter vært på bred høring. Vi har også hatt nærmere drøftinger med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Jeg viser til at vi i Langtidsprogrammet 2002-2005 (St. meld. nr. 30) har varslet at regjeringen vil følge opp Sandman-utvalgets utredning i en egen sak for Stortinget senere i år. Regjeringen slo der bl.a. fast at vi ikke vil svekke arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Videre opplyste vi at vi allerede har startet abeidet med å revurdere uførepensjonen til personer som har utsikter til å komme tilbake til arbeidslivet eller hvor det er muligheter for å bedre restarbeidsevnen.

I revidert budsjett for inneværende år har vi også varslet at vi senere i år vil følge opp Sandman-utvalget med en politikk som kan redusere sykefraværet og tilgangen på uførepensjon uten å svekke arbeidstakernes rettigheter i sykelønnsordningen. Det er samtidig lagt fram forslag til styrking av hhv. trygdeetatens arbeid med reaktivisering av uførepensjonister (kap. 2600) og arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede (kap. 1592).