Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:384 (2000-2001)
Innlevert: 11.05.2001
Sendt: 14.05.2001
Besvart: 21.05.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Det meldes nå at SFT vil legge ned og omlokalisere enkelte oljeverndepoer. Miljøvernministeren har tidligere i brev til undertegnede bekreftet at hun vil legge frem de spørsmål som reises gjennom SFTs gjennomgang av oljevernberedskapen for Stortinget i tråd med de løfter den forrige miljøvernministeren ga Stortinget i januar år 2000.
Vil det bli gjennomført endringer før Stortinget er informert om og har behandlet fremtidig struktur og i så fall hvorfor?

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Statens forurensingstilsyn oversendte til departementet ved brev av 17. januar 2001 en omfattende analyse og forslag til endringer i den statlige oljevernberedskapen. Analysen omhandlet bl.a. kriterier for dimensjoneringen av beredskapen, mens forslagene gikk på både organisering og utstyrsbehov, herunder omlokalisering av enkelte av de statlige oljeverndepotene langs kysten. Departementet ba SFT gjennomføre en høringsrunde både av analysen og forslagene, som grunnlag for departementets videre behandling av saken. Resultatene av denne høringsrunden er nylig oversendt departementet ved brev av 9. mai fra SFT. SFT foreslår på bakgrunn av høringsrunden enkelte endringer i sitt opprinnelige forslag, bl.a. trekker SFT tilbake enkelte av de opprinnelige forslagene til endring i depotstrukturen.

Jeg ser det som viktig å styrke oljevernberedskapen, men at dette skjer på bakgrunn av en grundig vurdering og en god prosess. Den analysen og de forslagene som nå foreligger fra Statens forurensingstilsyn gir, sammen med høringsuttalelsene, etter min mening et godt grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak for å styrke den statlige oljevernberedskapen. Jeg tar imidlertid ikke sikte på å treffe noen endelige vedtak før saken er presentert for Stortinget gjennom budsjettforslaget for neste år.