Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:385 (2000-2001)
Innlevert: 11.05.2001
Sendt: 14.05.2001
Besvart: 28.05.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge Bergensavisen og TV Hordaland har Bergen Vest Heimevernsavsnitt hatt øvelser mot "miljødemonstranter" på Kollsnes. Siden øvelsen er holdt akkurat her, er det tydelig at Forsvaret ser det som en mulighet å sette inn militært mannskap mot gasskraftmotstandere. Dette reagerer SV sterkt på. Ikke en gang i Altakonflikten ble militære tropper satt inn mot sivile demonstranter.
Er statsråden orientert om øvelsen, og mener statsråden at militære tropper skal kunne brukes i sivile konflikter og øve på det?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg er i ettertid blitt kjent med heimevernøvelsen som fant sted ved Bergen 8. til 11. mai, og forstår godt den reaksjonen deler av øvelsen har vakt, slik saken er beskrevet i mediene. Mye tyder imidlertid på at dette øvelsesmomentet er blitt tatt ut av sin sammenheng.

La meg med en gang få slå fast at det ikke er aktuelt å sette Heimevernet (HV) eller andre deler av Forsvarets styrker inn mot sivilbefolkningen. Håndtering av demonstrasjoner mv. er en sivil oppgave. Grunnloven setter også klare rammer for slik bruk av Forsvaret.

HV har med utgangspunkt i oppgaven territorialforsvar et særlig ansvar for å sikre og beskytte viktige nøkkelpunkter mot terrorangrep og sabotasje etc. I denne øvelsen har det vært lagt opp til et omfattende markørspill, bl.a. for å teste styrkene i forbindelse med en komplisert og spent hendelse. Scenariet for øvelsen tok utgangspunkt i sabotasjeaksjoner mot petroleumsinfrastrukturen. Øvelsesscenariet for øvrig forutsatte at beredskapslovgivningen var trådt i kraft. I en slik situasjon vil avdelinger innenfor bl.a. HV kunne bli innkalt. Slike kriser vil i virkeligheten lett kunne utvikle seg til å bli svært kompliserte, ved at en rekke ukjente og uforutsette hendelser dukker opp. I slike situasjoner vil handlinger fra sivilbefolkningen kunne virke inn på Forsvarets sikringsoppgaver. I dette tilfellet ble HV-styrker satt inn for å forsterke sikringsobjektet mot sabotasjehandlinger, samtidig som det fant sted en demonstrasjon ved objektet.

Det er imidlertid klart uheldig at visse sider ved øvelsen ble gjennomført på en måte som kan oppfattes dithen at Forsvaret øver for å slå ned på demonstrasjoner mot bygging av gasskraftverk. Det er imidlertid klart uheldig at visse sider ved øvelsen ble gjennomført på en måte som kan oppfattes dithen at Forsvaret øver for å slå ned på demonstrasjoner mot bygging av gasskraftverk. Dette har vi tatt opp med Heimevernstaben ved Forsvarets overkommando, som har beklaget at sider ved øvelsen kunne oppfattes på denne måten. Heimevernstaben vil påse at man i framtidige øvelser ikke kommer i situasjoner som inviterer til denne typen misforståelser.