Skriftlig spørsmål fra Arvid Falch (TF) til helseministeren

Dokument nr. 15:393 (2000-2001)
Innlevert: 16.05.2001
Sendt: 18.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Arvid Falch (TF)

Spørsmål

Arvid Falch (TF): Tidligere hadde helsevesenet kontrakter med mange lokale transportører, som tok seg av syketransport både til sjøs og til land. I 1986 fikk fylkeskommunene ansvaret for syketransporten. I denne forbindelse ble det etablert en overgangsordning, for å sikre de tidligere transportørene. På tross av dette har en rekke båteiere ikke fått dekket sine utgifter.
Hva kan statsråden som overordnet myndighet gjøre for at de lovfestede forpliktelsene staten har blir overholdt i forhold til transportørene?

Begrunnelse

Det ble ved lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. § 23 4. ledd, jfr. § 4 4. ledd, slått fast at sykebiltjenesten som faller inn under overgangsbestemmelsene i denne loven hadde krav på godtgjørelse for sine driftsutgifter ved overgangen til fylkeskommunalt driftsansvar i 1986. Til tross for klare overgangsbestemmelser har en rekke syketransportører, inkludert flere ambulansebåteiere, ikke fått dekket eller kompensert sine utgifter, med konkurser som resultat.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Den nevnte overgangsordning omfattet ambulansetjenesten, og ikke syketransport. Syketransport dekkes fortsatt over folketrygden, mens ambulansetjenesten som nevnt ble et fylkeskommunalt ansvar fra 1986. Det er dermed fylkeskommunen som nå finansierer ambulansetjenesten over den fylkeskommunale rammen.

De fleste ambulansebåtkontraktene er basert på anbud som sendes ut fra fylkeskommunen. Departementet er ikke kjent med at det har vært flere konkurser i båtambulansetjenesten som følge av overgangen til fylkeskommunalt ansvar.

I Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) Om lov om helseforetak m.m. som nå ligger i Stortinget til behandling, foreslås det at ambulansetjenesten skal inngå i en statlig eierskapsmodell fra 1. januar 2002. Begrunnelsen er at selv om ambulansetjenesten bidrar med tjenester både til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, er relasjonen til spesialisthelsetjenesten den mest krevende faglig og koordinasjonsmessig. Det legges opp til at staten trer inn i de eksisterende avtaler med private ambulansetjenester.

Forslaget innebærer dermed kort sagt at de regionale helseforetakene overtar det som i dag er fylkeskommunenes ansvar for ambulansetjenesten. Målet er at dette skal gi en bedre og mer rasjonell utnyttelse av ressursene.

Departementet vurderer dessuten om ansvaret for syketransport/legeskyss skal overføres til de regionale helseforetakene fra 2003.