Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:394 (2000-2001)
Innlevert: 16.05.2001
Sendt: 18.05.2001
Besvart: 23.05.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Stortinget påla i mars Regjeringa å legge fram forslag til lov om fagskuleutdanning. Skal Stortinget sine vedtak om omleggingar og etablering av det nye fagskuleutdanningsnivået skje frå og med skuleåret 2002/2003, må lovgrunnlaget helst vere på plass i år. Det same gjeld m.a. evt. budsjettmessige konsekvensar.
Vil Regjeringa legge fram lovforslag og evt. andre forslag som er nødvendige for å halde ein slik tidsplan?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til Stortingets vedtak 29. mars d.å. der Regjeringen blir bedt om å legge fram utkast til lov om fagskoleutdanning. Loven skal også omfatte tekniske fagskoler.

En odelstingsproposisjon om lovgivning for fagskoleutdanningene kan tidligst legges fram for Stortinget våren 2002. Dette har blant annet sammenheng med at departementet ønsker en offentlig høring i tilknytning til lovutkastet. Det er naturlig å se finansieringen av teknisk fagskole i sammenheng med utkast til nye lovbestemmelser.