Skriftlig spørsmål fra Terje Johansen (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:399 (2000-2001)
Innlevert: 21.05.2001
Sendt: 22.05.2001
Besvart: 01.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Finner statsråden at Husbankens holdning og vedtak i lavinnskuddsbolig-prosjektet for ungdom i Moss (omtalt under) er i tråd med de forutsetninger som Stortinget har satt for Husbanken når det gjelder støtte til etablering for ungdom, og er det noe statsråden kan gjøre for at prosjektet skal kunne gjennomføres etter de forutsetninger kommunen og utbyggeren i fellesskap satte da prosjektet ble godkjent og iverksatt?

Begrunnelse

Husbanken har i ulike kommuner støttet det de har kalt prøveprosjekter med bosamvirke for ungdom som etablerer seg for første gang. Her kan nevnes prosjekter i Tønsberg, Vågå, Tromsø mv. Gjennom det siste året har ulike partier og ulike politikere i flere sammenhenger satt fokus på Husbanken som bank spesielt rettet mot ungdoms-/etableringsboliger. I et stadig tøffere boligmarked er det etter hvert mange kommuner som stiller seg positive til prosjekter som beskrives som ungdomsboligprosjekt med lavinnskuddsleiligheter.
Ved stortingsbehandling av St. meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte, Innst. S. nr.100 (1998-1999) fra kommunalkomiteen, viser komiteen til at mange unge og andre økonomisk vanskeligstilte grupper har hatt problemer med boligetablering over lang tid. Under behandlingen av St. meld. nr.14 (1996-1997) Om verksemda til Husbanken 1994 og 1995, Innst. S. nr.117 (1996-1997), er det en samlet komité som påpeker at utbyggingen av ulike typer boliger for ungdom og førstegangsetablerere må økes betydelig.
I et brev til NBBL og boligbyggelagene skriver Husbanken 13.10.99 følgende når det gjelder støtte til lavinnskuddsboliger som prøveprosjektet i Tønsberg o.a. "Vi støtter disse som prøveprosjekter for å få erfaring med de nye tankene og modellene som er lansert, og nye kreative varianter kan åpne for flere prøveprosjekter."
Moss BBL er tiltakshaver for et prosjekt i Moss hvor kommunen har bidratt med en del av tomten hvor det nå bygges små og rimelige boliger. I søknaden til kommunen forutsetter MBBL at kommunen bidrar med denne delen av tomten for å realisere prosjektet samtidig som de forplikter seg til å bygge lavinnskuddsboliger.
Prosjektet ble da også godkjent på delegasjon av teknisk utvalg i mai/juni 2000. Dette er en type boliger som Moss kommune har få eller ingen av. Det framgår også i korrespondansen at prosjektet skal ha fått status som prøveprosjekt i Husbanken. Samtidig har Husbanken i mai i år kjørt en annonsekampanje i Moss hvor de ber ungdom som trenger etableringslån, kontakte kommunen. Ordlyden i kampanjen har vært på denne formen "Er du mellom 18 og 35 år og på boligjakt? Husbanken skal sammen med kommunene hjelpe unge til å skaffe seg en god bolig. ... ta kontakt med kommunen din."
Underveis i byggefasen (det siste halve året) har imidlertid Husbanken sagt nei til å støtte prosjektet dersom det ikke blir utleieboliger i stedet. Fra å være et lavinnskuddsprosjekt for ungdom i etableringsfasen blir nå plutselig dette endret til å være et utleieprosjekt for personer med god økonomi i strid med den opprinnelige avtalen inngått med kommunen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Husbanken har etter husbankloven egne regionstyrer som fatter vedtak i enkeltsaker på selvstendig grunnlag innenfor de rammer lover, forskrifter, statsbudsjettet og tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet gir. Det er derfor ikke departementets rolle å instruere eller overprøve Husbankens vedtak i enkeltsaker. Klager på Husbankens vedtak avgjøres av Husbankens klagenemnd, som er en egen uavhengig klageinstans.

Husbankens ordning med boligtilskudd går etter nærmere behovsvurdering til unge og andre vanskeligstilte som skal etablere seg i en eie- eller leiebolig. Boligtilskudd til utleieboliger og lavinnskuddsboliger forutsetter at boligene tildeles målgruppen etter nærmere behovsvurdering. Dette innebærer at Husbanken også må avvise prosjekter, eventuelt gi lavere tilskuddsutmåling til prosjekter som for øvrig ligger innenfor ordningens formål. For 2001 har departementet pålagt Husbanken å øke antall utleieboliger finansiert med boligtilskudd. Departementets vurdering er at Husbankens behandling av denne saken ikke er i strid med de retningslinjer og fullmakter Husbanken er underlagt.

Jeg vil for ordens skyld orientere om at det ikke er riktig som representanten Johansen hevder at prosjektet er blitt et utleieprosjekt for personer med god økonomi. At prosjektet er omgjort til et utleieprosjekt bidrar etter Husbankens vurdering til at en har en større fleksibilitet ved tildeling av bolig til de som har det største behovet og en har anledning til å forutsette begrenset botid slik at tilskuddet kan komme flest mulig til gode. Dette er også årsaken til at utleieprosjektet er gitt høyere tilskudd enn for lavinnskuddsprosjektet.