Skriftlig spørsmål fra May Britt Vihovde (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:400 (2000-2001)
Innlevert: 21.05.2001
Sendt: 22.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av kulturminister Ellen Horn

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): 19 mars 1999 var framtidig drift og vedlikehald av dei tre skuleskipa våre tema. Vedtaket som vart gjort, var samrøystes "Stortinget ber Regjeringen drøfte framtidig drift og vedlikehald av Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet, og dernest fremme saken for Stortinget". Saka har ikkje vorte fremja igjen, og situasjonen er enno uavklart for dei tre skutene.
Kva kan statsråden gjera for at vedtaket vert fylgd opp?

Begrunnelse

Eg viser til Dokument 8:122 (1997-98), Innst. S. nr. 92 (1998-99).
I handsaming av statsbudsjettet 2001, kultur kap. 328 og 78, sa komiteen blant anna følgjande:
"Komiteen registrerer med bekymring at det fortsatt ikke er oppnådd interdepartemental enighet og fremtiden og ansvarsfordeling for våre tre store seilskip. Komiteen vil understreke at det bare gjennom aktiv bruk er mulig å bevare den kunnskapen som er nødvendig i forhold til seilskipene, og komiteen ber Kulturdepartementet være pådriver i arbeidet for å finne en løsning på hvordan de økonomiske og driftsmessige ansvarsforhold best kan fordeles mellom de ulike departement". I handsaming av budsjettet i Stortinget var det ikkje debatt rundt skoleskipa.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Skværriggeme gis tilskudd til drift og vedlikehold fra Kulturdepartementet over kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål post 78 Ymse faste tiltak. I 2001 er tilskuddet fra Kulturdepartementet totalt kr. 9 675 000.

Kulturdepartementets ansvar for skværriggeme omfatter den ressursinnsatsen som er nødvendig for å holde skipene i operativ stand som tekniske kulturminner ved kai, jfr. St. prp. nr. 1 (1999-2000). Ressurser for å kunne gjennomføre undervisning inngår derfor ikke i Kulturdepartementets tilskudd. Heller ikke investeringsmidler til å sette skutene i stand til å fungere på tokt inngår i tilskuddet.

I Innst. S. nr. 92 (1998-99) vedrørende Dok. 8: 122 (1997-98) ba Stortinget Regjeringen drøfte saken med de tre skværriggerne før saken ble lagt fram for Stortinget. I Budsjettinnst. S. nr. 2 (2000-2001) ba komiteen "Kulturdepartementet være pådriver i arbeidet for å finne en løsning på hvordan de økonomiske og driftsmessige ansvarsforhold best kan fordeles mellom de ulike departementer og eierstiftelsene."

De tre skværriggerne sendte 20. februar 2000 felles søknad til Kirke-, forsknings- og utdanningsdepartementet om godkjenning som undervisningssted ved en kombinasjon mellom privatskoleloven og folkehøyskoleloven. I søknaden ble det lagt opp til en virksomhet med 6 måneder skoleskipsdrift, 5 måneder hvor det opereres i det kommersielle marked og 1 måned opplag for vedlikehold. I brev av 20. april d.å. fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble de samme tre skipene orientert om at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke har anledning til å gi dispensasjon innenfor de nevnte lovene for å kunne godkjenne den skoleform skoleskipene søker etter.

Kulturdepartementet har drøftet fremtidig drift og vedlikehold i møter med representanter for skværriggeme og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Saken har betydelige økonomiske konsekvenser og må derfor vurderes som ledd i de årlige budsjetter.