Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:402 (2000-2001)
Innlevert: 22.05.2001
Sendt: 22.05.2001
Besvart: 05.06.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Oslo kommune har byttet bankforbindelse med den følge at det må betales bankgebyr på 50 kr. for å få utbetalt sosialhjelp hvis en må benytte annen bank. Det er helt urimelig å at personer som må få sosialhjelp for å makte sine utgifter må betale gebyr for å få utbetalt hjelpen.
Vil statsråden foreslå tiltak som gjør det ulovlig å innrette utbetaling av sosialhjelp på en slik måte at den som har krav på hjelpen må betale gebyr eller blir belastet med transaksjonskostnader?

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: Spørsmålet gjelder utbetaling av tilstått sosialhjelp. Loven har ingen bestemmelser som regulerer selve utbetalingen. I dagens samfunn må en godta at også tilstått sosialhjelp overføres stønadsberettigede via ordinære systemer som post, bank osv. Det er opp til kommunen å organisere sin virksomhet, herunder hvordan tilstått stønad skal stilles til mottakers disposisjon. En overføringsform som betyr gebyrbelastning må nok også godtas i dagens samfunn.

Stortingsrepresentant Karin Andersen forutsetter at gebyret skal belastes stønadsmottaker. Slik er den aktuelle saken også fremstilt i media. En slik problemstilling gir imidlertid liten mening når det gjelder sosialhjelp. Denne stønaden tilstås og utmåles ut fra søkers behov. Tilstått stønad kan gjelde kortere eller lengre perioder. Men uansett periodens lengde må utgifter til gebyr eller lignende legges inn i søkers totale behov. Belastningen ved gebyrordninger blir m.a.o. kommunens utgift når det kommer til stykket.

Jeg kan ikke se at det skulle være behov for eget regelverk om spørsmål av denne karakter.