Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:406 (2000-2001)
Innlevert: 23.05.2001
Sendt: 23.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det er et sterkt behov for utbedring av Ballstad Havn. En utbedring vil gi en meget stor kost-nytte effekt, prosjektet er godt kjent i Kystverket og i dag eksisterer det ledig kapasitet på mudringsenhet. Hva vil statsråden gjøre for å få på plass en snarlig utbedring av Ballstad Havn?

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Kystverket har ledig mudringskapasitet til å utføre arbeidet i år. Fylkesmannens miljøvernavdeling har akseptert Kystverkets løsning med håndtering av de sterkt forurensede massene i havna. Teknisk er det derfor mulig å starte arbeidet i Ballstad havn.

I St.meld. nr. 46 (1996-1997) Havner og infrastruktur for sjøtransport og St.meld. nr. 46 (1999-2001) Nasjonal transportplan 2002-2011 fremkommer at det i prioriteringen av fiskerihavneutbygging vektlegges flere momenter. Et sentralt forhold er hvilken rangering de ulike prosjekter gis av fylkeskommunen. Ballstad havn er prioritert som nr. 10 på Nordland fylkes prioriteringsplan. I Nasjonal transportplan 2002-2011 - handlingsprogram for Kystverket, som nå er ute til høring, er derfor Ballstad havn ført opp først i 2005. De prosjektene som fylket har gitt høyere prioritert er foreslått igangsatt tidligere.

De prosjektene som vil bli utført i 2001 er høyt prioritert og det vil ikke være mulig å starte andre prosjekter innenfor gitte økonomiske rammer. Med eksisterende prioriteringssystem vil en snarlig utbedring av Ballstad havn kun være mulig dersom Nordland fylke endrer prioriteringsplanen for fiskerihavner.

Alternativt kan høyere prioriterte prosjekter tas ut til fordel for Ballstad havn. Jeg vil imidlertid ikke anbefale en slik løsning, da dette vil gå utover andre gode prosjekter.