Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:410 (2000-2001)
Innlevert: 25.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Det er uakseptabelt at barn og unge som trenger hjelp fra psykisk helsevern må vente måneder og år på tilbud. Det er viktig å få avdekket flaskehalsene i arbeidet for å bedre situasjonen raskt. I tillegg er det viktig å gi barn og foreldre avlastning og omsorgstilbud i påvente av behandling.
Vet statsråden hvor mange barn som venter, hvor lenge de har ventet og hva som trengs av avlastnings- og omsorgstiltak for de som venter på tilbud?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Tilbudet om hjelp til barn og unge med psykiske lidelser er uten tvil ikke tilfredsstillende. Jeg er derfor enig i at det er uakseptabelt at barn og unge må vente lenge på tilbud om hjelp fra psykisk helsevern når behovet for hjelp er tilstede.

Det er i St.prp. 63 (1997 - 98) Om opptrappingsplanen for psykisk helsevern 1999 - 2006 vedtatt en betydelig styrking av barne- og ungdomspsykiatrien. I 1998 ble det gitt tilbud om hjelp til ca 2 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen under 18 år. I henhold til Opptrappingsplanen skal dekningen av barne- og ungdomspsykiatrisk bistand økes fra 2 prosent til 5 prosent. Dette innebærer at antall barn og ungdom som vil bli gitt tilbud om behandling skal økes fra ca 22 500 til ca 50 000, dvs. en økning på 122 prosent.

Tall fra Samdata Psykiatri viser at antall barn som mottok behandling fra psykisk helsevern økte med 2531 eller 12,2 prosent fra 1998 til 1999.

Styrkingen av tjenestetilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge gjelder først og fremst en generell styrking. Dette gjelder ikke bare behandlingsplasser, men det satses også sterkt på å utdanne flere fagfolk og øke kompetansen blant ansatte innen psykisk helsevern for barn og unge. Rekruttering og kvalifisering av fagpersonell er tidkrevende, og dette er hovedgrunnen til at tidsrammen for opptrappingsplanen er så mye som åtte år.

Når det gjelder ventelistetall kan jeg opplyse følgende:

Dersom man kun ser på ventelistetall, var det pr. 31.12.00 totalt 1722 barn og unge som venter på tilbud om hjelp fra psykisk helsevern for barn og unge. Av disse ventet 1692 på poliklinisk behandling, 8 på dagbehandling og 22 på innleggelse.

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien pr. 31.12.00 var på 138 dager, med lengst ventetid for innleggelser. For samtlige nyhenviste pasienter gjennom 3. tertial var gjennomsnittlig ventetid på 35 dager, mens den for behandlede pasienter i den samme perioden var på nærmere 90 dager. Det må imidlertid presiseres at det er store fylkeskommunale forskjeller, og tallene må tolkes med forsiktighet.

Det går ikke fram av ventelistedataene hva slags avlastnings- og omsorgstiltak som trengs for de som venter på bistand fra psykisk helsevern. Henvendelser til det psykiske helsevern gjelder utredning og behandling for psykiske lidelser. Når det er behov for avlastnings- og omsorgstiltak er det den enkelte kommune som har ansvaret for dette. Gjennom opptrappingsplanen vil departementet gjennomføre konkrete tiltak for å styrke de kommunale tjenestene for barn og unge. Dette gjelder psykososiale tjenester, støttekontakter og kultur- og fritidstiltak, helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En særlig utfordring ligger i å styrke samarbeidet mellom ulike etater for å sikre helhetlig og koordinert bistand til barn og ungdom og deres familier. Departementet vektlegger dette i den videre oppfølgingen av kommunene. Vi vil dessuten iverksette praktiske forsøk med familiesentraler for å styrke et slik samarbeid.