Skriftlig spørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:413 (2000-2001)
Innlevert: 25.05.2001
Sendt: 25.05.2001
Besvart: 01.06.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Det store flertall av innbyggere i Åmot er forsvarsvennlige og mange er derfor bekymret over planprossessen rundt regionfeltet. Bekymringen gjelder bl.a. støykonsesjoner, innløsning av åpenbart støyrammede boliger og makeskifteprosessen overfor grunneierne. Mye kan tyde på at Forsvarets forskjellige organer mangler en samordnet plan for fremdriften.
Når vil statsråden sørge for at Åmot kommune og bygdas innbyggere blir forsvarlig og åpent informert om hele planprosessen?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 25. mai 2001 med spørsmål fra stortingsrepresentanten Bjørn Hernæs vedrørende informasjon til Åmots innbyggere om planprosessen for Regionfelt Østlandet.

Åmot kommune, berørte nabokommuner, andre offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner har sammen med tiltakshaver Forsvarets bygningstjeneste utarbeidet et felles planprogram. Dette fastlegger planprosessen herunder framdriften med konsesjonsbehandlingene for anleggs- og driftsfasen. Dette dokument er forankret gjennom et enstemmig kommunestyrevedtak i Åmot kommune 25. mai 2000. I tiden fram til i dag har det vært en felles forståelse og enighet om praktiske justeringer av framdriften. Dette arbeidet har skjedd gjennom en bred dialog og opplysningene har vært åpne og tilgjengelige for alle.

Jeg er klar over at arbeidet med støykonsesjonene for Forsvarets virksomhet i Åmot kommune først starter med utgangspunkt i avtalt framdrift i 2002. Arbeidet med å oppfylle allerede gitte konsesjonsvilkår for Rødsmoen er startet, og jeg har forvisset meg om at dette arbeidet overfor de berørte boligeierne nå er organisert på en forsvarlig og enhetlig måte. Når det gjelder makeskifteprosessen overfor grunneierne har jeg den forståelse at dette arbeidet pågår så vel faglig betryggende som i tråd med den framdrift som er meddelt grunneierne. Det er forutsatt god tilgang på makeskiftearealer, og det er ingenting i dag som tyder på at et makeskifte ikke skal kunne la seg gjennomføre i forbindelse med etableringen av Regionfelt Østlandet.

Forsvarets etater tilstreber å gi god informasjon i den pågående plan- og ervervsprosess i Åmot. Jeg har det inntrykk at Forsvaret både på egenhånd, men også på oppfordring, har gitt og gir informasjon om disse prosesser. Jeg kan forsikre at departementet vil følge opp at Åmot kommune og bygdas innbyggere fortsatt får en forsvarlig og riktig informasjon om Forsvarets etablering i Åmot.