Skriftlig spørsmål fra Leif Lund (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:415 (2000-2001)
Innlevert: 28.05.2001
Sendt: 29.05.2001
Besvart: 07.06.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Gjennom media i den senere tid er det kommet fram at ved to store branner i Oslo, en lagerbrann på Økern og en boligbrann i Schweigaardsgate, var brannsikringen altfor dårlig.
Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette?

Begrunnelse

Brannen ville ikke fått så stort omfang hvis lagerbygningen hadde vært i forskriftsmessig stand, sier brigadesjef Tor Kristiansen til NTB, og at dette går igjen over hele fjøla i kongeriket. Når det gjelder brannen i bygården er politiet ifølge media sterkt kritisk til den manglende brannsikring og det dårlige vedlikeholdet av bygården.

Jørgen Kosmo (A)

Svar

Jørgen Kosmo: Det er riktig, som stortingsrepresentant Lund sier, at brannsikringen ved de to omtalte branner var altfor dårlig. Det er et også et faktum at det brenner for mye, og at branner utvikler seg til å bli store som følge av dårlig brannsikring.

27. april 2001 la Regjeringen fram St.meld. nr. 41 (2000-2001) om brann- og eksplosjonsvern. Her evaluerer vi de tiltak og virkemidler som ble satt inn i brann- og eksplosjonsvernarbeidet på 90-tallet, samtidig som vi fastlegger hovedretningslinjer for statlige og kommunale myndigheters innsats på dette området i de nærmeste fem år (2001-2005).

I meldingen skisserer vi de strategier og tiltak som må settes i verk for å nå disse målsettingene. Av de viktigste kan nevnes:

· En forsterket innsats rettet mot forebygging av branner i bygninger, med spesielt fokus på boligbranner

· Videreutvikling av et funksjonelt og tidsriktig regelverk, tilpasset internasjonale forpliktelser

· Sikring av objekter og innretninger med storulykkespotensial eller av betydning for den nasjonale eller lokale infrastruktur.

· Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i alle virksomheter

· Økt omstilling og økt kompetanse i kommunale brannvesen

· Systematisk og målrettet informasjonsarbeid overfor befolkningen

· Styrking av forebyggende og beredskapsmessig arbeid basert på risikobetraktninger og kunnskap ervervet gjennom tilsyn, forskning og statistikk

Når det gjelder de omtalte brannene er de ulike ved at den ene er en boligbrann hvor den største konsekvensen er faren for omkomne, mens den andre er en lagerbrann hvor den største konsekvensen er knyttet til de materielle tapene.

Som det fremgår av meldingen har vi et fokus på begge typer branner, men virkemidlene må være ulike. Det er eier av objektet/bygningen som har ansvaret for brannsikkerheten. Myndighetene har satt minstekrav for særskilte brannobjekter, branner som kan få store konsekvenser, og dette blir fulgt opp med tilsyn fra myndighetenes side. For øvrige objekter er informasjon og motivasjonstiltak de viktigste virkemiddel.

Jeg vil likevel presisere at det er eier og bruker som har den nærmeste interesse i det enkelte objekt, enten det er bolig eller lager. Det er derfor viktig at eier, til enhver tid, tar ansvar for brannsikkerheten og at sikringstiltakene står i forhold til bruken og brannrisikoen.

For øvrig vil jeg nevne at det fra myndighetenes side i 1995 ble satt nye krav til kompetanse og bemanning i de kommunale brannvesen med sikte på å styrke det forebyggende brannvernet. Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern fører tilsyn med brannvesenene, og det er tett oppfølging og sterkt press mot kommunene for å sørge for at bestemmelsene oppfylles. For lagerbygninger som den på Økern skal brannvesenet i henhold til brannvernloven føre tilsyn hvert annet år. Det gis pålegg om retting av feil og mangler og dersom dette ikke følges opp kan det settes i verk tvangsmidler. Avslutningsvis kan jeg nevne at Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern av eget tiltak gransker særskilte branner og ulykker, med den hensikt å avdekke årsaksforholdene, og om erfaringene kan tilsi endringer i regelverket eller gjennomføring av andre tiltak. Det er allerede satt i gang en granskning av lagerbrannen på Økern, og denne vil således avdekke om det foreligger slike feil her.