Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:421 (2000-2001)
Innlevert: 29.05.2001
Sendt: 30.05.2001
Besvart: 08.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I 2002 er det 200 år siden Nils Henrik Abel ble født. Han er en av de mest betydningsfulle vitenskapsmenn landet har hatt. Det er tatt initiativ til å opprette en Abelpris i matematikk i forbindelse med jubileet. For å gi prisen tyngde er det forutsatt at den skal være på størrelse med en Nobelpris. En slik pris krever et forholdsvis stort fond som staten må ta hovedansvaret for å skaffe til veie.
Vil statsråden følge opp saken med å få etablert et fond slik at en pris kan realiseres allerede til neste år?

Begrunnelse

Norge tar mål av seg til å være en kunnskapsnasjon. Dette innebærer minst to viktige satsningsområder.
Vi skal ha et høyt allment kunnskapsnivå. Brede lag av befolkningen skal ha tilgang til kunnskap og utdanning fra universiteter og høgskoler.
Vi skal ha internasjonal spisskompetanse på utvalgte områder. Hvor et land utvikler spisskompetanse kan ofte være resultat av tilfeldigheter. Som kunnskapsnasjon bør vi likevel planmessig benytte de fortrinn som finnes. Som felleseie har vi en av verdens mest betydningsfulle matematikere. Han satte dype spor etter seg på flere områder. Han formulerte problemer som matematikere ennå arbeider med. En Abelpris kan være et viktig bidrag til å styrke det norske matematikkmiljøet. For eksempel kan universitetet i Oslo med utgangspunkt i en norsk Abelpris kunne utvikle et tungt internasjonalt matematikkmiljø med stor tiltrekningskraft.
Det er viktig både nasjonalt og internasjonalt å skape forståelse for den betydning matematikk og naturfag har i dagens samfunn. Derfor vil det være viktig om det norske matematikkmiljøet kunne ha det faglige ansvaret for en anerkjent pris som en Abelpris vil kunne bli.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er allerede kjent med saken gjennom henvendelser fra næringslivet og Arbeidsgruppen for Abelprisen ved Universitetet i Oslo. Statsministerens kontor har også nylig mottatt en henvendelse fra Arbeidsgruppen.

Jeg er enig med representanten Reikvam i at det er behov for å bygge opp og styrke den nasjonale kompetansen innenfor matematiske og naturvitenskapelige fag. Jeg ser derfor positivt på tiltak som kan bidra til å øke interessen for disse fagene. Departementet har allerede støttet flere tiltak i forbindelse med Abeljubileet i 2002. Jeg har også merket meg at forslaget om å opprette en Abelpris i matematikk har støtte i viktige fagmiljøer.

I likhet med Arbeidsgruppen legger representanten Reikvam vekt på at det bør bygges opp et fond, slik at en eventuell Abelpris kommer på nivå med Nobel-prisen. Dersom staten skal ta hovedansvaret for et slikt fond, må forslaget vurderes i sammenheng med andre tiltak for å bedre rekrutteringen og heve kvaliteten på fagmiljøene innenfor matematikk og naturvitenskap.

Jeg ønsker å se nærmere på saken, og vil derfor be om et møte med Arbeidsgruppen for Abelprisen så snart som mulig.