Skriftlig spørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (TF) til finansministeren

Dokument nr. 15:422 (2000-2001)
Innlevert: 29.05.2001
Sendt: 30.05.2001
Besvart: 11.06.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (TF): Som både finansministeren og handels- og næringsministeren har vektlagt i tidligere svar på skriftlige spørsmål, hører omlegging av næringsstøtte med innvirkning på statsbudsjettet hjemme enten under behandlingen av st.prp. nr. 1 eller under behandling av revidert budsjett. Derfor ble Stortingets anmodningsvedtak av 16.06.00 gitt en tidfrist frem til fremleggelse av statsbudsjettet for 2001.
Hvorfor har ikke Regjeringen fulgt opp Stortingets lovlig fattede vedtak?

Begrunnelse

Jeg viser til Stortingets forhandlinger 16.06.00 s. 3842. Der understrekes betydningen av at Regjeringen følger opp de planer for drøftelser med næringsaktørene som statsråd Grete Knudsen varslet Stortinget om 02.05.00, og så kommer til Stortinget med et utredet belutningsgrunnlag.
Der vektlegges at tidsfaktoren var en viktig del av Stortingets vedtak, slik at konkurransedyktige rammevilkår for norske sjøfolk kunne behandles som en del av statsbudsjettet for 2001.
Jeg viser til spm. nr. 443, begrunnelsen for spørsmålet og statsrådens svar av 13.09.00. I spørsmålets begrunnelse understrekes nok en gang viktigheten av at Regjeringen overholder den tidsfrist Stortinget satte, slik at beslutningsgrunnlaget skulle være klart for behandling som en del av Statsbudsjettet for 2001. Det understrekes også at det er den bekymringsfulle utvikling for norske sjømannsarbeidsplasser med tilsvarende tap av opplæringsplasser som en del av den maritime utdanning som er bakgrunnen for at Stortinget satte en tidsfrist på oppfølging av 16.juni-vedtaket. Statsråden svarte at anmodningsvedtaket ville bli behandlet som en del av statsbudsjettet. Denne forsikring viste seg ikke å stemme. Det ble tvert imot forsøkt å ta viktige konkurranseutsatte fartøygrupper ut av den eksisterende støtteordning, stikk i strid med de klare intensjoner som lå til grunn for Stortingets vedtak.
Jeg viser til Finansdebatten 28.11.00, der flere representanter gav uttrykk for forferdelse over regjeringens manglende oppfølging av 16.juni-vedtaket, og uttrykte en klar forventning om at dette måtte rettes opp i løpet av våren og behandles i forbindelse med revidert budsjett.
Jeg viser til Stortingets forhandlinger 06.12.00, der flere representanter igjen understreket behovet for konkurransedyktige rammevilkår, og forventning om at saken snart måtte komme til behandling i Stortinget, og jeg viser til statsråd Knudsens svar s.1000-1001, der hun konkluderer med at dette skal tas opp i revidert budsjett.
Jeg viser til spm. 302 og statsråd Knudsens svar av 03.04.01, der hun svarer at "Statsbudsjettet for 2002 og vil være rammen for slike tiltak som spørsmålet viser til. Det er foreløpig drøftet i regjeringen at norske fergerederier i internasjonal trafikk må få samme konkurransesituasjon som andre nordiske land. Tiltak vurderes i forbindelse med sikte på budsjettet for 2002."
Jeg tillater meg å understreke at 16.juni-vedtaket var rettet mot konkurransedyktighet for norske sjøfolk generelt, var begrunnet i behovet for vedlikehold av maritim kompetanse, og var gitt en tidfrist til statsbudsjettet for 2001.
Jeg viser til spm. 360, besvart av finansministeren 08.05.01, der det bekreftes at finansministeren oppfatter et lovlig fattet vedtak som forpliktende for regjeringen, og konstaterer at regjeringen, til tross for dette, ikke legger frem det beslutningsgrunnlag som Stortinget gjentatte ganger har bedt om.
Jeg viser til spm. 370, der representanten Bastesen spør hvorfor Regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak, og statsrådens svar av 10.05.01, der statsråd Knudsen unnlater å svare på et direkte spørsmål.
Jeg viser til spm. 392 og finansministerens svar av 25.05.01 der han unnlater å svare på spørsmålet, men opplyser at "Regjeringen vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet i statsbudsjettet for 2002."
Da det er vanskelig å ha tillit til en regjering som verken følger opp lovlig fattede stortingsvedtak eller gir klare svar på hvorfor ikke Stortingets vedtak følges opp, må jeg nå understreke at jeg forventer klart svar på mitt spørsmål.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Regjeringen er klar over at det er store utfordringer knyttet til skipsfartspolitikken.

Som jeg har svart tidligere, mener jeg at Regjeringen har fulgt opp forutsetningen som Stortinget har gitt i behandlingen av budsjettet. I St. prp. nr. 1 for 2000-2001 Nærings- og handelsdepartementet ble det foreslått å videreføre tilskuddsordningen til sysselsetting av sjøfolk med gjeldende innretning og støttesats for 2001 inntil en vurdering var gjort, herunder en avgrensning av fartøygrupper. En revurdering av refusjonsordningen må imidlertid gjøres innenfor rammen av den totale skipsfartspolitikk. Som jeg har svart tidligere, har Regjeringen særskilt tatt opp situasjonen for fergerederiene. En tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet i statsbudsjettet for 2002.