Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:425 (2000-2001)
Innlevert: 31.05.2001
Sendt: 31.05.2001
Besvart: 08.06.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vegdirektoratet har valgt ut fire veistrekninger hvor fartsgrensen som en prøveordning kan økes til 100 km/t.
Hva er begrunnelsen for at strekningen Drammen-Asker og Asker-Oslo ikke blir med i prøveordningen, og vil Statsråden gjøre noe for å inkludere disse strekningene i prøveordningen?

Begrunnelse

Fire veistrekninger på til sammen 79 km vil fra september 2001 være med i en prøveordning der fartsgrensen økes til 100 km/t. Strekningen på E 18 mellom Drammen og Asker, og Asker og Oslo er ikke tatt med i prøveordningen. Derimot blir det høyst sannsynlig 100-grense på E 18 fra Drammen og sørover til Nøklegård i Vestfold når den nye parsellen åpnes i september. Dessuten er 19 km på E 6 helt sør i Akershus og den 2,4 kilometer lange strekningen på riksvei 174 mellom avkjøringen fra E 6 og Gardermoen. E 6 mellom Oslo grense og avkjøringen til Gardermoen ligger også an til å få 100 km/t.
Opprinnelig var det foreslått at strekningen på E 18 mellom Drammen og Asker skulle får 100-grense, men denne strekningen er nå ikke med i ordningen ifølge avisartikkel i Drammens Tidende.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, sluttet Samferdselskomiteen seg til Regjeringens forslag om å åpne for å heve fartsgrensen til 100 km/t på flerfelts motorveg med høy standard og lav ulykkesfrekvens. Fartsgrensen skulle innføres som en prøveordning og det ble antydet at ordningen ville omfatte om lag 60 km.

Vegdirektoratet har anbefalt at følgende krav legges til grunn før utprøving av fartsgrense 100 km/t kan skje:

· Strekningene må være av en viss lengde, de må ikke ha vesentlige kapasitetsproblemer og ikke mange og/eller tett plasserte kryss med av- og påkjøringsramper.

· Det skal gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjon på samtlige strekninger.

· Strekninger som ikke tilfredsstiller vegnormalenes krav med hensyn til bredden på midtdeleren (9 m), skal ha montert midtdelerrekkeverk.

· Alle strekninger må ha vegbelysning.

Flere aktuelle motorvegstrekninger vurderes nå av Statens vegvesen i forhold til disse kriteriene. De aktuelle politimestere skal også gi sin uttalelse. Endelig avgjørelse vil bli tatt av Samferdselsdepartementet.

Vegdirektoratet har vurdert strekningen E 18 Oslo - Drammen til per i dag ikke å være egnet for innføring av 100 km/t fartsgrense.

Strekningen Oslo - Asker er totalt ca 18,5 km lang, og kan deles i 3 delstrekninger med ulike karakteristika:

· Oslo grense - Blommenholm (ca. 5,5 km) er ikke klassifisert som motorveg A og tilfredsstiller dermed heller ikke standardkravene for å inngå i forsøks- ordningen.

· Blommenholm - Holmen (ca. 6 km) er 6 felts motorveg A med lav standard og har bl.a. derfor redusert hastighet fra 90 til 80 km/t. Denne strekningen tilfredsstiller derfor heller ikke Samferdselsdepartementets krav for å inngå i forsøksordningen.

· Holmen - Asker/Føyka (ca. 7,5 km) er 4 felts motorveg A med belysning og midtdelerrekkverk. Over jernbanen i Asker går vegen imidlertid på en bru i kurve med redusert vegbredde og sikt. Strekningen har høy ulykkesfrekvens til motorveg A å være, 0,11 ulykker pr. million kjøretøykilometer mot normalt 0,06.

På hele strekningen er det stor trafikk (gjennomsnittlig ÅDT på ca. 45 000 kjt/døgn) og til tider store avviklingsproblemer. Med utgangspunkt i disse forholdene vurderer Vegdirektoratet derfor strekningen foreløpig for uegnet som prøvestrekning for fartsgrense 100 km/t.

Strekningen Asker/Føyka - Brakerøya (ca. 15 km) er 4 felts motorveg A med belysning, men har kun 4 - 5 meter bred midtdeler uten rekkverk og med relativt slett gressplen. I perioden 1996 - 99 skjedde det 43 personskadeulykker på strekningen, hvorav 4 var møteulykker. Det var 5 drepte og 3 alvorlig skadde i disse ulykkene. På bakgrunn av dette har Vegdirektoratet foreløpig foreslått å ikke innføre fartsgrense 100 km/t på denne strekningen før rekkverk i midt- deleren er satt opp og trafikksikkerhetsrevisjon med utbedringer er gjennomført. Dette vil kunne skje i løpet av perioden 2002 - 2005. Oppsetting av rekkverk i midtdeleren og utbedringer som følge av trafikksikkerhetsrevisjon er anslått å koste ca. 15 mill. kroner.