Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:427 (2000-2001)
Innlevert: 31.05.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 11.06.2001 av kulturminister Ellen Horn

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): 10. april valgte departementet midlertidig å be om stenging av gruvejernbanen i Kongsberg Sølvgruve av sikkerhetshensyn. Ledelsen ved Norsk Bergverksmuseum har de siste år søkt om midler til oppgradering av jernbanen, uten å få positivt svar. Besøk i gruvene er hovedformidlingen for Bergverksmuseet, og over 40 000 besøker gruvene hvert år.
Kan statsråden garantere at de nødvendige midler blir stilt til disposisjon, slik at gruvejernbanen, med fornyet materiell kan være i drift i 2002?

Begrunnelse

Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg er et nasjonalt statlig museum, organisert som en stiftelse. Besøk i gruvene, kombinert med omvisning på Bergverksmuseet er en av de viktigste formidlingene av vår tidlige industrihistorie her i landet. Over 40 000 mennesker blir hvert år fraktet inn med gruvetoget, svært mange av disse er skoleelever på klassetur. Gruvene er også svært viktig for reiselivet på Kongsberg, og tapene for både museet og reiselivet blir stort, dersom gruvene må holdes stengt i lang tid.
Ledelsen ved Bergverksmuseet har ved gjentatte anledninger søkt om midler til å bytte ut dagens bensindrevne gruvetog med nytt og sikkert materiell. Etter besøk av Branntilsynet bestemmer departementet at man av sikkerhetshensyn må stenge all persontrafikk med gruvetoget. Museet imøtekommer dette og stenger gruveanlegget med jernbanen fra 17. april. Jeg har forståelse for dette, men kan ikke se at statsråden har gitt garantier for at det vil bli stilt midler til rådighet for å investere i nytt, sikkert materiell. På denne bakgrunn ber jeg statsråden komme med et forpliktende svar om framdriftsplan for en gjenåpning av gruvene. Skal nytt materiell være på plass til sommersesongen 2002, må det komme en avklaring snarest.

Ellen Horn (A)

Svar

Ellen Horn: Kulturminnet Kongsberg sølvverk eies av staten ved Kulturdepartementet. Forvaltningen er lagt til stiftelsen Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg, og via sølvverket forvalter museet også gruvejernbanen. Museet mottar årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet over kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål post 70 Nasjonale institusjoner. I 2001 utgjorde tilskuddet kr 6 837 000. Museet er dermed en av de prioriterte museumsinstitusjonene i Norge.

I behandlingen av saken som har ført til stengning av gruvejernbanen, har Kulturdepartementet selvsagt prioritert publikums sikkerhet framfor alle andre forhold. Den direkte foranledningen til stengningen av jernbanen var en brannteknisk befaringsrapport for museumsjernbanen utarbeidet av Brann og redningstjenesten i Kongsberg etter anmodning fra museet. I rapporten som forelå 24. januar i 2001, ble det slått fast at brannrisikoen ved transport i gruvejernbanen i Kongsberg sølvverk var av meget alvorlig karakter. På grunnlag av rapporten foreslo derfor museet tiltak for å utbedre sikkerheten ved jernbanen. Det ble søkt om 7,2 millioner kroner til slike tiltak.

Kulturdepartementet ba Norsk museumsutvikling (NMU), som er statens rådgivende organ i museumssaker, om å vurdere videre drift av banen med utgangspunkt i de utbedringstiltakene museet hadde foreslått. NMU engasjerte firmaet InterConsult Group ASA, som er mye brukt innenfor vurdering av brannsikring, for å gi en uavhengig sikkerhetsvurdering. I rapporten fra InterConsult Group ASA som forelå 27. mars i år, ble imidlertid inntrykket av høyt risikonivå forbundet med persontransport i gruvene ytterligere forsterket.

I rapporten uttales det blant annet: "Utskifting til batteridrift-lokomotiver og brannsikker hydraulikkolje eliminerer ikke faren for brann i tog på gruvebanen." Videre heter det: "Vi vil ikke unnlate å bemerke at en egen parallell-tunnel for å få en ekstra rømningsvei egentlig er det første og eneste klart tilfredsstillende valget som brannsikkerhetstiltak." I sin vurdering skriver firmaets konsulent: "Etter besøket og møtene finner ICG at personrisikoen er åpenbart høy, sannsynligvis den største katastroferisiko undertegnede har erfart i Norge."

På denne bakgrunn fant ikke Kulturdepartementet det mulig å iverksette kortsiktige tiltak med sikte på drift av banen i 2001, og departementet ba derfor om at museumsjernbanen måtte stenges inntil tilfredsstillende sikringstiltak er vurdert.

Som en oppfølging av dette ba Kulturdepartementet samtidig NMU, i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum, Jernbanetilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, å foreta en inngående vurdering av nødvendige utbedrings- og sikringstiltak med tanke på fremtidig drift av museumsjernbanen. Som del av vurderingen inngår fastlegging av de nødvendige sikringskrav for persontransport ved gruvejernbanen og en vurdering av nytte og kostnader forbundet med gjenåpning av banen. Dette arbeidet har fått meget høy prioritet, og allerede 15. mai hadde NMU møte på Kongsberg med de berørte parter.

Kulturdepartementet legger til grunn at den vurdering NMU i samarbeid med nevnte instanser skal forestå vil kunne foreligge i løpet av juni måned dette år. Saken vil bli vurdert i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.