Skriftlig spørsmål fra May Britt Vihovde (V) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:430 (2000-2001)
Innlevert: 31.05.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 08.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

May Britt Vihovde (V)

Spørsmål

May Britt Vihovde (V): I St. prp. 62 (1999-2000) vart inntektssystemet for kommunane endra, mellom anna busetjingskriterier, som er tal på busetnad og reisetid. Sveio kommune fekk då redusert overføringane med 5 mill. kroner. I St. prp. nr. 82 (2000-2001) er varsla reduksjon 10,6 mill. Kommunen har prøvd å koma i dialog med departementet (KDR) om busetnadskriteria, dette har synt seg vanskeleg.
Vil statsråden syta for at datagrunnlaget vert gjort kjent, og at kommunane og departementet kjem i dialog om datagrunnlaget?

Begrunnelse

Sveio kommune er i St. prp. nr. 82 (2000-2001) betegna som låginntektskommune med middels størrelse. Det same gjeld nabokommunen Ølen, som i proposisjonen fekk ei varsla auke på overføringane med 0,5 mill.
Då kommunen i samband med kommuneproposisjonen for 2000 fekk varsla nedgang på over 5 mill. kroner, tok dei straks kontakt med Fylkesmannen i Hordaland og departementet for å få innsyn i datagrunnlaget på busetnad og reisetid frå Statistisk sentralbyrå, for å sjå om dette var korrekt.
KRD opplyste at tala var objektive, og at kommunen skulle få dei etter dei var kvalitetssikre. Dette skjedde ikkje.
30 05 01 kom svar frå departementet på spørsmål om bakgrunnsdata for kriteria, der vart det gjort greie for berekningane, og grunnen til den store reduksjonen for 2001.Sjølve datagrunnlaget frå SSB mangla.
Det er dramatisk for kommunen å få redusert inntektene med 10 pst. Det kan tykkjast merkeleg at ein finn tala når ein skal rekne ut overføringar til kommunen, men ikkje finn dei når kommunen ber om å få sjå dei.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I St.prp. 62 (1999-2000) ble det foreslått fire endringer i inntektssystemet for kommunene med gradvis gjennomføring fra 2002. Den ene av de fire endringene er endring i bosettingskriteriene i kostnadsnøkkelen for kommunene. I proposisjonen ble det vist beregnet tap/gevinst for den enkelte kommune ved endringen i bosettingskriteriene. Gjeldende data på kommunenivå når det gjelder reisetid er vist i "Grønt hefte" for 2001 (Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2000-2001)). Kriteriedata for sonekriteriet og nabokriteriet ble publisert i rapporten "Nye mål på busetjingsmønsteret i kommunane" (Kommunal- og regionaldepartementet, Rundskriv H-6/99). Rapporten ble sendt på høring til kommunene våren 1999.

Statistisk sentralbyrå har i løpet av år 2000 og våren 2001 oppdatert grunnlagsdataene for den enkelte kommune når det gjelder bosettingskriteriene. Grunnlagsdataene er derfor forbedret med hensyn til nye veier og tunneler m.v. Arbeidet er ikke fullført før i vår, og det er disse dataene som er brukt I St.prp. 82 (2000-2001) ved beregning av tap/gevinst. For Sveio kommune er beregnet tap større i årets beregninger enn fjorårets beregninger. Dette skyldes feil i datagrunnlaget til Sveio som ble brukt ved tidligere beregninger, som medførte at kommunen ble registrert med for lang reisetid.

I det oppdaterte datagrunnlaget er dette rettet opp. Kommunal- og regionaldepartementet er fra tidligere av kjent med denne saken, og er allerede i gang i samarbeid med Statistisk sentralbyrå å legge til rette for at de nye grunnlagsdataene gjøres tilgjengelig for Sveio kommune.