Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:432 (2000-2001)
Innlevert: 01.06.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 08.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Vil statsråden ta initiativ overfor NTNU for å sikre at den angjeldende tomt på Rosenborg blir solgt til Studentskipnaden i Trondheim for oppføring av rimelige hybler for studentene?

Begrunnelse

Studentene ved NTNU i Trondheim (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)har i en årrekke måttet slite med svært vanskelig tilgang til hybler for studentene. Situasjonen for studentene ved NTNU har forverret seg de siste årene fordi stadig flere ønsker å studere i Trondheim. Universitetet har nå 27 000 studenter, mens studentsamskipnaden kun kan tilby 3500 hybelenheter. Dekningsgraden, dvs. forholdet mellom studentboliger og antall studenter, på samskipnadens tilbud er således på 13 prosent. Ledelsen i NTNU har, gjennom representant i styret i SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) gått inn for en dekningsgrad på 20 prosent innen 2007. I tillegg er NTNU forpliktet, gjennom Lov om universiteter og høgskoler (§ 44 1. ledd) og Lov om studentsamskipnader (§ 3, 1. ledd) til å ha det overordnede ansvar og å føre den strategiske tenkningen for studentenes totale læringsmiljø. Inn under begrepet læringsmiljø ligger også studentenes boligforhold.
I mai 2001 aksepterte NTNU et tilbud fra en privat tilbyder om kjøp av tomt på Rosenborg. Salget kom som et resultat av et kollegievedtak i 1999. Kjøperen, Heimdal Gruppen og Veidekke, har lagt frem og fått universitetets aksept for et tilbud på 65 millioner kroner.
Studentene i Trondheim har hatt sterke innvendinger mot salget blant annet fordi tomten på Rosenborg er en av de få gjenværende statlige eller kommunale områder i Trondheim som egner seg til bygging av studentboliger. Studentsamskipnaden i Trondheim tilbød 50 millioner kroner for tomten for å kunne bygge inntil 300 rimelige hybler for studentene. NTNU, som er eid av staten, har allikevel akseptert den private tilbyderen.
I handlingsplan for studentboliger og i vertskommunerapporten blir det gitt klare meldinger om at både staten og kommunene i tiden fremover skal være aktive bidragsytere til at det blir bygget flere studentboliger. Hvis NTNU, som er et statlig organ, velger å akseptere et privat tilbud fra Heimdalgruppen og Veidekke fremfor å selge til SiT med det formål å bygge studenthybler, så vil dette gi et svært uheldig signal til kommunene. Kommunene vil i etterkant kunne stille spørsmålstegn ved nødvendigheten av å bruke sin forkjøpsrett av leiegårder til fordel for studenter eller sette av tomter i arealplanene for bygging av studentboliger.
Både i Trondheim og i andre universitetsbyer er konkurransen om private hybler svært stor fordi det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet i Studentsamskipnadenes hybelhus. Dette fører til at boligmarkedet presses slik at både studenter og andre unge må betale urimelig høye priser for hybler og mindre leiligheter. En større dekningsgrad på studenthybler i regi av Studentskipnadene kan bedre denne situasjonen.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Representanten viser til at Studentsamskipnaden i Trondheim har ønsket å kjøpe anleggene for å oppføre studenthybler, men at NTNU har vedtatt å selge Rosenborganleggene til en privat tilbyder til markedspris.

I henhold til Lov om studentsamskipnader § 3, første ledd har utdanningsinstitusjonen "det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen." Den samme forpliktelsen framgår av universitets- og høgskolelovens § 44, første ledd. Jeg legger til grunn at NTNU ved salg av eiendom generelt vurderer behovet for bygging av studentboliger. Når kollegiet i saken som gjelder Rosenborganleggene har fattet vedtak om å selge eiendommen til høystbydende, er dette i samsvar med Instruks for avhending av statlig eiendom, vedtatt ved kgl. res. 19. desember 1997. Instruksen forutsetter at avhending skal skje til markedspris dersom ikke annet er bestemt av Stortinget. Dersom NTNU skulle selge Rosenborganleggene til Studentsamskipnaden under markedspris, måtte saken legges fram for Stortinget. Salg av Rosenborganleggene er for øvrig avhengig av Stortingets tilslutning til forslag om romertallsfullmakt IV i St.prp. nr. 84 (2000-2001).

Jeg vil minne om at bevilgingen til studentboliger over kap. 270 post 75 i budsjettet for 2001 har økt med 44 mill. kroner for å kunne realisere om lag 1000 nye studentboliger.

Studentsamskipnaden i Trondheim vil også bli vurdert i fordelingen av tilsagn.