Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:433 (2000-2001)
Innlevert: 01.06.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 08.06.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I samsvar med regjeringens Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001), vil statsråden sørge for en saksbehandling der Kvassheim Fyr enten kan blir solgt Jæren Friluftsråd til en symbolsk sum, eller overført Direktoratet for Naturforvaltning for samme formål?

Begrunnelse

I Stavanger Aftenblad den 29.05.d.å. utaler en ansatt i Fiskeridepartementet seg om saken. I artikkelen kommer det frem at Kystdirektoratet vil tilby Jæren Friluftsråd eiendommen for 600 000,-. Videre fremkommer det at Finansdepartementet ber om at hvis Jæren Friluftsråd ikke vil overta fyret for dette beløpet, skal det tilbys Hana Eiendomsselskap AS for 2.05 millioner.
I friluftsmeldingen - Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) sier regjeringen følgende under punkt 7.8.1.1:
"Som følgje av omstillingar i Forsvaret har ein dei seinare åra sikra ein del større område for friluftsliv fordi dei ikkje lenger skal nyttast til militære føremål. Dei aktuelle areala blir kartlagde og der det er dokumentert at staten bør halde på eigedommen ut frå allmenne friluftsinteresser og naturverdiar blir dei overførte utan vederlag til Direktoratet for naturforvaltning. I andre høve blir eigedommane avhenda til kommunen til ein høveleg pris eller stilt til disposisjon for allmenn bruk på anna vis. "Instruks om avhending av statlege eigedommar" regulerer dei vurderingar som må gjerast i slike høve. Gjennom eit vellukka samarbeid mellom DN og Forsvarets bygningsteneste er forvaltningsansvaret for ei rekkje attraktive eigedommar langs kysten overført frå Forsvaret til DN. Det er også førebudd eit tilsvarande samarbeid med Kystverket i samband med omstillingar og automatisering av fyrtårn og fyrlykter, og dette reknar ein med blir etablert med det første. Nokre fyreigedommar er sikra etter enkeltbehandling, til dømes Gullholmen i Østfold og Filtvedt fyr."
Det er derfor med forundring at en nå kan få inntrykk av at regjeringen er i ferd med å sluttføre behandlingen av en sak der de ikke benytter seg av muligheten til å legge til rette for å oppfylle den målsetningen som en gir inntrykk av i denne meldingen.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: 1. Generelt om avhending

Fiskeridepartementet har i dag forvaltningsansvaret for en rekke grunneiendommer langs kysten, og hovedtyngden av eiendomsmassen er tilknyttet fyrtjenesten. Det er et allment prinsipp i norsk forvaltning at den eiendomsmassen en statlig etat forvalter, skal forvaltes aktivt. I dette ligger det også at etaten må ha som mål å avhende, eller på annen måte avvikle, bygninger det ikke lenger er bruk for. Dette gjelder også for fyrstasjoner.

Fiskeridepartementet har fastsatt administrative betingelser for disponering av nedlagte fyrstasjoner. I disse forutsetningene ligger det at allmennheten i så stor grad som mulig skal ha tilgang til områdene. Fyreiendommene har ofte en unik beliggenhet, og som ledd i å sikre at allmennheten får mulighet til å nyttiggjøre seg av dette, legges det opp til at disposisjonsretten og/eller eiendomsretten til fyrstasjoner uten navigasjonsmessig betydning avhendes i følgende prioriteringsrekkefølge:

1. statlige institusjoner

2. kommunale eller fylkeskommunale institusjoner

3. foreninger med allmennyttige formål

4. private.

Ved avhending av fyrstasjoner gjelder "Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner" fastsatt ved kgl. res. av 19. desember 1997. I denne slås det fast at avhending, som hovedregel, skal skje etter offentlig kunngjøring og baseres på markedspris. Salg under markedspris skal legges frem for Stortinget. Regjeringen har i St.meld. nr. 33 (1996-97) Vurdering av den gjennomførde nedlegginga av vakthaldet på fyr og i St.meld. nr. 28 (2000-2001) Fyrstasjonene - posisjon og betydning i en moderne navigasjonsinfrastruktur, som skal behandles i Stortinget 08.06.2001 (Innst. S. nr. 288 (2000-2001) fra samferdselskomiteen), lagt følgende prosedyre til grunn for avhending av fyr:

1. takst innhentes

2. aktuelle statlige, fylkeskommunale eller kommunale institusjoner kontaktes for mulig overdragelse, fortrinnsvis til takst

3. skulle disse ikke være interessert, vil foreninger med allmennyttige formål bli kontaktet

4. til slutt vil det bli vurdert å selge til private eller å rive installasjonen

5. ved enhver overdragelse av fyrstasjoner vil det bli stilt krav om vedlikehold.

I henhold til avhendingsinstruksen skal overføring mellom statsinstitusjoner utenfor statens forretningsdrift skje uten vederlag. Eiendommene skal likevel takseres ved overføring. Stortinget sluttet seg til ovenstående prosedyre i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 33 (1996-97), jf. Innst. S. nr. 186 (1996-97).

2. Kvassheim fyrstasjon

Ettersom Kvassheim fyrstasjon ikke lenger er i bruk, forutsettes denne avhendet i henhold til ovennevnte prosedyre. Verdien på eiendommen er taksert til 1,5 mill. kroner, derav 0,6 mill. kroner for bygningsmasse og 0,9 mill. kroner for tomten. Etter at budrunden ble avsluttet i august 2000, hadde Fiskeridepartementet mottatt seks bud der det høyeste var på 2,5 mill. kroner. På bakgrunn av retningslinjene for avhending av fyrstasjoner som er trukket opp i St.meld. nr. 33 (1996-97) og i St.meld. nr. 28 (2000-2001) har Fiskeridepartementet foreslått for Finansdepartementet at Jæren friluftsråd tilbys å overta Kvassheim fyrstasjon for 600 000 kroner, under forutsetning av at rådet bl.a. utvikler eiendommen på en måte som ivaretar allmennhetens interesser. Dette har Finansdepartementet gitt sin tilslutning til, og Fiskeridepartementet har på denne bakgrunn gitt Kystdirektoratet i oppdrag å legge dette tilbudet fram for Jæren friluftsråd. En eventuell overdragelse til Jæren friluftsråd vil måtte forelegges Stortinget, og det er Fiskeridepartementets mål å få lagt dette fram i St.prp. nr. 1 (2001-2002).

3. Forvaltningsansvar knyttet til Nasjonal verneplan for fyrstasjoner

Riksantikvaren utarbeidet i 1997 en Nasjonal verneplan for fyrstasjoner (Riksantikvarens rapporter nr. 24 1997). Hele verneplanen er forventet gjennomført i første halvdel av 2001. Til sammen 84 fyrstasjoner og 5 tåkeklokker er foreslått fredet. Kvassheim fyrstasjon er imidlertid ikke blant fyrene som er omfattet av verneplanen. Fiskeridepartementet er positiv til verneplanen og legger stor vekt på at det både gjennom statlig aktivitet og lokal forankring blir iverksatt tiltak for å ta vare på den spesielle kystkulturen, og i denne sammenheng særlig fyrstasjonene. Det understrekes imidlertid at det isolert sett ikke er tilstrekkelig å fatte vedtak om fredning. Med begrensede ressurser må Kystverket prioritere og konsentrere vedlikeholdet om de fyrstasjonene som er en aktiv del av navigasjonssystemet til sjøs, slik at det er mulig å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i farledene.

Som en del av oppfølgingen av Riksantikvarens verneplan har Regjeringen i St.meld. nr. 28 (2000-2001) derfor foreslått at Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet sammen utreder alternative forvaltningsformer for fredede fyrstasjoner som ikke lenger benyttes som navigasjonshjelpemiddel, eller som av andre årsaker kan avhendes. Når det i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv vises til at det er varslet et samarbeid mellom Kystverket i forbindelse med omstilling og automatisering i fyrtjenesten, er det ovenfor nevnte forslag fra St.meld. nr. 28 (2000-2001) det siktes til. Som nevnt skal St.meld. nr. 28 (2000-2001) behandles av Stortinget 08.06.2001.