Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:434 (2000-2001)
Innlevert: 01.06.2001
Sendt: 01.06.2001
Besvart: 08.06.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Stortinget har sluttet seg til Regjeringens målsetting om å realisere 1000 nye studentboliger i 2001. Søknadsfrist for midler gikk ut 20.01.01. Studentsamskipnaden i Stavanger er blant flere søkere til midlene, men har ikke fått svar per 31.05.
Når vil Studentsamskipnadene få svar på søknadene, slik at de kan komme i gang med å realisere prosjektene?

Begrunnelse

I Statsbudsjettet for 2001, under hovedprioriteringen for Kirke- undervisning og forskningsdepartementets hovedområde, skriver Regjeringen: "For å realisere 1000 nye studentbustader i 2001 foreslår Regjeringa å auke løyvingane til dette formålet med om lag 44 mill. kroner".
Siden dette synes å være en prioritert oppgave, etterlyses framdriften i saken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I forbindelse med behandlingen av søknadene om tilsagn for bygging av studentboliger er det en rekke forhold som må vurderes før det kan tas endelig stilling til fordelingen. Departementet vurderer utviklingen i antall studenter, eksisterende dekningsgrad for studentboliger, situasjonen på det private hybelmarkedet, andel tilflyttede og utenlandsstudenter ved studiestedet og andre særskilte faktorer knyttet til studiestedet.

Fordelingen av tilsagn til bygging av studentboliger er en prioritert oppgave, og det tas sikte på å ha en fordeling klar i løpet av nærmeste framtid.