Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:28 (1997-98)
Innlevert: 05.12.1997
Sendt: 08.12.1997
Besvart: 11.12.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): "Gjennom pressen har det framkommet opplysninger om at det ikke vil bli postkontor på den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Det kan virke som om en av årsakene er at Oslo Lufthavn AS (OSL) har inngått avtale med en bank som blokkerer for at Posten kan etablere seg med de tjenester som tilbys på et vanlig postkontor. Er dette riktig og hva vil samferdselsministeren som den overordnede både for Posten Norge BA og for OSL/Luftfartsverket i så fall gjøre for å sikre at det blir postkontor på den nye hovedflyplassen?"

Begrunnelse

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Den 18. mars 1997 sendte Oslo Lufthavn AS ut en åpen internasjonal tilbudskonkurranse på bank- og valutatjenester på flyplassen. Postbanken BA fikk også tilbud om å delta i denne tilbudskonkurransen, men valgte å ikke delta i denne.

I brev fra Postbanken PM Region Oslo og Akershus av 5. mai 1997 til Oslo Lufthavn AS heter det at "Postbanken vil ikke delta i anbudskonkurransen om bankekspedisjon på Oslo Lufthavn Gardermoen".

Oslo Lufthavn AS gjennomførte konkurransen med gjenværende tilbydere og inngikk kontrakt med Kreditkassen den 9. oktober 1997.

Den 29.11.1994 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Postverket og SAS om felles handling av gods i SAS sitt fraktbygg som ligger sør-vest for det nye ekspedisjonsbygget. Rammeavtalen om dette ble inngått 5. juli 1996 og i følge denne avtalen skulle det også inngå et bedriftspostkontor i arealene. Endelig avtale mellom Posten Norge BA og SAS skal etter forutsetningene inngås den 01.03.1998.

Etter henvendelse fra SAS på vegne av Posten Norge BA, ble SAS den 18. september 1997 gitt tillatelse fra Oslo Lufthavn AS til å leie ut arealer til Posten for å gjennomføre postale tjenester på flyplassen. Oslo Lufthavn AS - som ikke var kjent med postbanklovens bestemmelser - presiserte at tillatelsen ikke omfattet banktjenester for Postbanken da denne virksomheten var ute på konkurranse. Som nevnt ble Kreditkassen etter konkurranse i følge avtale av 9. oktober 1997 gitt retten til å drive banktjeneste på flyplassen.

De ulike parter i saken, Oslo Lufthavn AS, Posten Norge BA og Kreditkassen samarbeider nå for å finne en løsning på saken.

Det er fra Samferdselsdepartementets side ønskelig at det også i fremtiden skal være et postkontor på Gardermoen.