Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til sosialministeren

Dokument nr. 15:443 (2000-2001)
Innlevert: 08.06.2001
Sendt: 08.06.2001
Besvart: 19.06.2001 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Retten for pleietrengende eldre til å flytte mellom kommuner er slått fast i rundskriv I-43/99. Noen kommuner, i dette tilfellet Bærum, behandler ikke søknader om overflytting. Dette begrunnes med at det er skrevet brev til departementet om praktisering av ordningen, og at man venter på svar.
Hva kan statsråden gjøre for at pleietrengende eldres rett til å flytte skal bli etterlevd?

Begrunnelse

Viser til mitt spørsmål Dok. 15 spm. 275 (2000-2001)og statsrådens svar av 21.03.2001.
Det kan se ut som det er liten fremdrift i denne saken, og at ensomme gamle må leve i uvisshet, langt borte fra sine nære pårørende.

Guri Ingebrigtsen (A)

Svar

Guri Ingebrigtsen: I brev 21. mars 2001, spørsmål nr. 275 til skriftlig besvarelse, viste jeg til at departementet på bakgrunn av opplysningene innhentet fra fylkesmennene og fylkeslegene i september i fjor vurderte situasjonen slik at det ikke var behov for ytterligere tiltak i forhold til regelverket for å sikre at kommunene følger opp intensjonen i Dokument nr. 8:69 (1998-1999) og presiseringene i rundskriv I-43/99.

I brev 22. mai 2001 (vedlagt) er fylkesmennene og fylkeslegene bedt om å innhente ny informasjon om kommunenes praksis på området. På bakgrunn av denne informasjonen vil departementet på nytt vurdere om det er behov for videre tiltak for å sikre at kommunene følger opp Stortingets intensjon om retten til å flytte og presiseringene i rundskriv I - 43/99.

Vedlagt følger til orientering departementets svar av 25. mai 2001 til Bærum kommune.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Bærum kommune

Kommunalavdelingen for bistand og omsorg

Kommunegården

Postboks 74

1300 Sandvika

Deres refVår ref

00/03689

Dato

25.05.2001Rundskriv I-43/99.

Vi viser til brev herfra 22.08.00 og brev fra kommunen av 07.11.00 og 06.02.01. Vi beklager sent svar.

I brev av 1. september 2000 har Sosial- og helsedepartementet orientert Stortinget om hvordan kommunene følger opp intensjonen i Dokument nr. 8:69 (1998-1999) og presiseringene i Sosial- og helsedepartementets rundskriv av 8. november 1999. Her framgår det at de fleste kommunene synes å følge opp presiseringene i rundskriv I-43/99, men at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder i hvilken grad disse blir berørt av problemstillinger knyttet til pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner. Det er også vist til at flere peker på de vanskelige prioriteringene kommunene må foreta i disse tilfellene og problematiserer de økonomiske konsekvensene som tilflytting av sterkt pleietrengende til kommunen medfører m.m.

Av brevet av 01.09.00 framgår det at Sosial- og helsedepartementet vil innhente ny informasjon om kommunenes praksis på området i løpet av 2001. Departementet har i brev av 22.05.01 bedt fylkeslegene og fylkesmennene om å gi en tilbakemelding på hvordan kommunene følger opp Stortingets intensjoner vedrørende retten til å flytte, og presiseringene i departementets rundskriv.

Vi vil på bakgrunn av disse tilbakemeldingene vurdere om det er behov for ytterligere tiltak i forhold til regelverket for å sikre at kommunene følger opp Dokument nr. 8:69 (1998-1999) og presiseringene i rundskriv I-43/99.

Utskrift fra St. meld. nr. 4 (2000-2001) med sitat av Sosial- og helsedepartementets brev av 1. september 2000 og brev av 22.05.01 til fylkeslegene og fylkesmennene er vedlagt til orientering.

Med hilsen

Liv Telle e.f.

underdirektør

Hege Lundevall Breivik

FørstekonsulentVedlegg 2.

Landets fylkesmenn

Landets fylkeslegerDeres ref

Vår ref

01/03054

Dato

22.05.2001Kommunenes behandling av søknader om tjenester fra sterkt pleietrengende som ønsker å flytte til kommunen

Vi viser til rundskriv I-43/99 og vedlagte kopi av brev fra Sosial- og helsedepartementet av 30.05.00. Til orientering følger også vedlagt utskrift fra St. meld. nr. 4 (2000-2001), der Sosial- og helsedepartementets brev av 21.09.00. er sitert. Her framgår det bl.a. at departementet vil innhente ny informasjon om kommunenes praksis på området i løpet av 2001.

På denne bakgrunn ber Sosial- og helsedepartementet fylkeslegene og fylkesmennene på sine respektive områder innhente ny informasjon fra kommunene om hvordan de følger opp intensjonene i Dokument nr. 8:69 (1998-1999) og presiseringene i rundskriv I-43/99. I tillegg ber vi om en vurdering av kommunenes praksis på området.

Fristen for tilbakemelding settes til 1. august 2001.

Med hilsen

Liv Telle e.f.

underdirektør

Hege Lundevall Breivik

førstekonsulent

Kopi: Statens helsetilsyn