Skriftlig spørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:446 (2000-2001)
Innlevert: 08.06.2001
Sendt: 11.06.2001
Besvart: 15.06.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Gjennom media er det blitt kjent at en hemmeligholdt rapport utarbeidet av Jordforsk, avslører stor lekkasjefare i traseen der "kort tunnel" planlegges på Rv 35 fra Grua mot Nannestad. Lunner kommunestyre har tidligere enstemmig gått inn for lang tunnel ut fra miljøhensyn.
Vil miljøvernministeren, som i denne saken er ansvarlig reguleringsmyndighet, foreta nye vurderinger om trasevalg etter at disse nye opplysningene er blitt kjent?

Begrunnelse

Rapporten fra Jordforsk forelå høsten 1999. I følge media ble det 22. mai holdt et møte i Samferdselsdepartementet hvor problematikken rundt eventuelle lekkasjer i den planlagte tunnelen ble drøftet. Undertegnede er ikke kjent med videre framdrift i saken. Rapporten som viser stor lekkasjefare i den korte tunnelen har naturligvis fått stor oppmerksomhet. Jeg viser i den forbindelse til "Bygdefolkets engasjementgruppe for lang tunnel" som har sendt brev til statssekretær Eirin Sund om saken.
Ut fra dette store engasjement og Lunner kommunestyres enstemmige vedtak som senest i vår ble gjentatt, finner jeg det riktig å ta opp denne saken.
Til tross for at det er fattet vedtak i Stortinget om valg av trase og midler til utbyggingen, mener jeg at disse nye opplysningene er så alvorlige at offentlige myndigheter må vurdere saken på nytt.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Reguleringsplan for Rv 35 Grualia - Akershus grense ble vedtatt av Miljøverndepartementet som statlig plan den 08.10.1997. Vedtaket innebærer utbygging av alternativet "kort tunnel" med en tunnellengde på 3,8 km. Til grunn for Miljøverndepartementets vedtak lå Stortingets beslutning om vegtilknytningen til Hadeland som følge av ny hovedflyplass.

Stortinget forutsatte i sin behandling av plan for utbygging og delvis bompengefinansiering av Rv 35, jf. St.prp. nr. 85 (1997-98) at det skal tas tilbørlig hensyn til virkninger på naturmiljøet. Dette er også forutsatt i Miljøverndepartementets vedtak av reguleringsplanen.

Jordforsks rapport "Hydrologiske konsekvenser av vegtunnel Grualia - Brovoll. Sårbarhet, vannbalanse og lekkasjekriterier" ble utført på oppdrag fra Akershus vegkontor og forelå februar 1999. I brev til Miljøverndepartementet den 01.06.01 skriver Samferdselsdepartementet at rapporten ikke har vært unntatt offentlighet eller forsøkt unntatt offentlighet. I ettertid har Statens vegvesen sett at rapporten umiddelbart burde vært publisert og sendt fylkesmannens miljøvernavdeling og andre som naturlig burde ha kjennskap til den.

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland kommenterte rapporten og anbefalingene om akseptabel maksimum lekkasje i ulike deler av tunnellen i mars 2000. Miljøvernavdelingen uttrykte at de beregnede vannstandsendringer som tunnelarbeidet kan medføre for Rinilhaugen naturreservat ikke er akseptable for dem som forvaltningsmyndighet for verneområdet. Til det vil de negative konsekvensene være for store og i klar konflikt med fredningsformålet, fredningsforskriften og selve intensjonen i fredningen. Rinilhaugen naturreservat er opprettet ved kgl.res av 9. juli 1993 som en del av verneplan for barskog i Øst-Norge med formål å sikre et barskogområde, typisk for regionen, og med forekomster av sjeldne og truede plantearter.

Med denne bakgrunn har Statens vegvesen utredet tiltak for lekkasjetetting og lagt dette inn i byggeplanene og anbudsmaterialet. Videre er det bestilt botaniske undersøkelser fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som skal vurderes sammen med de hydrologiske undersøkelser og tekniske og økonomiske beregninger før omfang av tettingstiltak fastsettes. I følge Samferdselsdepartementet vil avgjørelser om dette skje i nært samarbeide med fylkesmannens miljøvernavdeling. En kostnadsøkning på 100 mill. kr siden Stortinget behandlet saken i 1998 inkluderer i størrelsesorden 10-15 mill. kr til slike arbeider. Når NINA`s undersøkelser om konsekvensene av eventuelle lekkasjer og grunnvannssenkninger på flora og vegetasjon foreligger i løpet av sommeren, vil miljøvernavdelingen hos fylkesmannen få et godt grunnlag for å vurdere tettingstiltakene sammen med Statens vegvesen.

Innenfor de rammer som er fastlagt av Stortinget og i reguleringsplanen er det Statens vegvesen som har ansvaret for å gjennomføre utbyggingen tilfredsstillende. I nevnte brev fra Samferdselsdepartementet ligger det en vilje til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige av hensyn til miljøet. I den nylig framlagte St.meld. nr. 42 (2000-2001) om biologisk mangfold vektlegges det at samferdselsmyndighetene vil bidra til å sikre det biologiske mangfoldet ved å utarbeide prosjektalternativer som blant annet ikke påvirker vernede områder, og foreta miljømessig kvalitetssikring og eventuell revisjon av tidligere vedtatte planer.

Jeg kan derfor ikke se at omtalte rapport fra Jordforsk gir grunnlag for å ta opp spørsmålet om kort eller lang tunnel til ny behandling. Imidlertid vil jeg understreke at det er Statens vegvesens ansvar som anleggseier å se til at det iverksettes tiltak som fører til at vanninntrengningen blir i tråd med spesifiserte mål (jf. rapport fra Jordforsk) og i samsvar med pålegg fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

Avslutningsvis vil jeg understreke at Rv 35 Lunner - Gardermoen er et samferdselsmessig tiltak som etterhvert vil få større viktighet. Samferdselsdepartementet fremholder i sitt brev av 01.06.01 at prosjektet er startet opp og kan gjennomføres innefor de rammeavtaler som Stortinget forutsatte. Etter nærmere vurderinger av Vegdirektoratet fremholdes det videre at positive miljømessige virkninger i en større regional sammenheng vil være marginale ved valg av lang tunnel. De miljømessige sider, utover det som er knyttet til Rinilhaugen natur-reservat, må anses tilfredsstillende ivaretatt allerede ved behandlingen i 1997. Jeg kan derfor ikke se at det er nasjonale interesser som tilsier en gjenopptakelse av saken fra min side.