Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:456 (2000-2001)
Innlevert: 11.06.2001
Sendt: 12.06.2001
Besvart: 20.06.2001 av helseminister Tore Tønne

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Statens Tobakkskaderåd ønsker at røyeavvenningsprodukter skal kunne selges i de samme utsalg som selger tobakksprodukter. Dette er etter dagens lovverk ikke tillatt. Det er all grunn til å tro at dette vil bidra til at flere vil forsøke å slutte å røyke, og er med positivt resultat prøvd i flere land.
Vil statsråden ta initiativ til at lovverket endres slik at røykeavvenningsprodukter kan selges av andre enn apotek, og på den måten øke tilgjengeligheten av slike produkt?

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Nikotintyggegummi, depotplaster og inhalator er reseptfrie legemidler. Produktene er ment som hjelpemidler ved røykeslutt. Hovedregelen etter lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 16 annet ledd er at legemidler, også reseptfrie, kun omsettes gjennom apotek. Sosial- og helsedepartementet har imidlertid i loven § 16 fjerde ledd hjemmel til i forskrift å bestemme at visse reseptfrie legemidler skal kunne selges av andre enn apotek.

Departementet har allerede satt i gang en vurdering av om røykeavvenningsprodukter bør kunne selges i dagligvarebutikker. Departementet innhentet i slutten av 2000 råd fra aktuelle fagetater med hensyn til dette spørsmålet. Det er senere innhentet opplysninger om praksis i andre land. Det foreligger også anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon og Verdensbanken om å øke tilgjengeligheten av røykeavvenningsprodukter.

Nyere undersøkelser dokumenterer at nikotinholdige legemidler er effektive hjelpemidler for de som ønsker å slutte. Legemidlene til dette formålet har få og lite alvorlige bivirkninger ved normal bruk, og behandlingsresultatet synes ikke å være avhengig av oppfølging underveis. Å få folk til å slutte å røyke, samt å forebygge passiv røyking, er et av de viktigste sykdomsforebyggende tiltak i Norge. Et virkemiddel kan være å øke tilgjengeligheten av nikotinholdige legemidler.

Jeg ønsker derfor å ta initiativ til at disse legemidlene skal kunne selges i dagligvarehandelen. Det gjenstår imidlertid fremdeles noe utredningsarbeid før departementet kan sende et utkast til regelverksendringer på høring.