Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helseministeren

Dokument nr. 15:458 (2000-2001)
Innlevert: 12.06.2001
Sendt: 13.06.2001
Besvart: 22.06.2001 av helseminister Tore Tønne

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I forbindelse med statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten er RiTs arbeidsmedisinske avdeling foreslått nedlagt. Avdelingen ble opprettet ved øremerkede statlige midler i 1990 og har vært drevet med sterk statlig føring til i år.
Hva kan statsråden gjøre for at regionens forebyggende arbeid mot helseskader og utstøting fra arbeidslivet ikke skal bli skadelidende?

Begrunnelse

Dersom Arbeidsmedisinsk avdeling i Trondheim blir nedlagt 01 09 01 som foreslått, vil forebyggende arbeid i Midt-Norge rettet mot helseskader fra arbeidslivet bli sterkt skadelidende. Et høyt spesialisert fagområde som det har tatt ti år å bygge opp vil forsvinne. Avdelingen driver forskning og undervisning i samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger, NTNU, Arbeidstilsynet, trygdeetaten og næringslivet i regionen. Pasienter til utredning for yrkessykdommer fra denne regionen vil måtte sendes til Oslo, Bergen eller Tromsø. Regionsykehuset i Trondheim vil bli det eneste universitetssykehus i Norden uten arbeidsmedisinsk aktivitet.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Jeg vil innledningsvis bemerke at fylkeskommunene som eiere av regionsykehusene har varslet en økonomisk vanskelig situasjon, og at dette kan få konsekvenser for pasienttilbudet.

Regionsykehustilskuddet består av 4 elementer, blant dem er basistilskuddet og tilskudd til særskilte funksjoner. I 2001 ble enkelte tilskudd til særskilte funksjoner i regionsykehustilskuddet lagt inn i tilskudd til basiskostnader. Tilskudd til yrkesmedisin/arbeidsmedisin på Regionsykehuset i Trondheim var blant disse. Regionsykehuset i Trondheim fikk altså beholde disse midlene. Det lå ingen føring for valg av organisering i forhold til tilbudet til yrkesmedisin i denne endringen fra Sosial- og helsedepartementets side.

Sør-Trøndelag fylkeskommune står selvsagt fritt til å velge sin egen organisering av helsetilbudet til befolkningen i fylket. Men fylkeskommunen har fremdeles ansvaret for å sørge for et godt og fullverdig helsetilbud til befolkningen i fylket, deriblant å ta vare på den yrkesmedisinske kompetansen og et forsvarlig tilbud til befolkningen på dette fagområdet.

Departementet er allerede orientert om saken og har i brev datert 11. juni til Sør-Trøndelag fylkeskommune bedt om å bli orientert om hvordan denne funksjonen ivaretas. Jeg må imidlertid understreke at de økonomiske problemer knyttet til driften av RIT, og eventuelle tiltak som følge av disse, ikke har sammenheng med statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten.