Skriftlig spørsmål fra Jørn L. Stang (Uavh) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:459 (2000-2001)
Innlevert: 12.06.2001
Sendt: 13.06.2001
Besvart: 20.06.2001 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (Uavh): Hvis/når Bærum kommune har mottatt tilskudd gjennom "handlingsplanen for eldreomsorgen/Husbanken" til investering av omsorgsboliger i utlandet, blir spørsmålet om kommunene i Indre Østfold bør bli likestillt med Bærum kommune med å kunne få tildelt tilskudd på samme kriterier?

Begrunnelse

Ordførerne i Askim, Eidsberg, og Skiptvedt kommuner i Østfold fylke opplyser i brev av 06.06.01 at Bærum kommune har startet å bygge sykehjem i Altea, Spania. Et meget prisverdig tiltak.
Foreløpig er det disse tre kommunene i Indre Østfold som har inngått et samarbeid/intensjonsavtale med NBBL.
NBBL har forhandlet frem en avtale med lokale myndigheter og grunneiere i Altea, Spania, om å bygge ut et område med 300 omsorgsboliger/sykehjemsplasser og 300 ferieleiligheter for boligbyggelagsmedlemmer.
Sykehjemsplassene vil gi tilbud til om lag 240 eldre og funksjonshemmede. En sykehjemsplass i Spania vil tilby det samme som et sykehjem i Norge. Forskjellen er først og fremst det klimatiske forhold.
Kommunene baserer satsningen på at tiltaket gis oppstartings- og kompensasjonstilskudd som blir prioritert av fylkesmennene.
Kommunene ber om at det blir bevilget midler slik at det er mulig å etablere et slikt omsorgstilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Alle kommuner har i dag anledning til å søke Husbanken om tilskudd i forbindelse med bygging av sykehjem og omsorgsboliger utenfor Norge. Bærum kommune har pr. i dag ikke mottatt tilsagn til bygging av omsorgsboliger/sykehjemsplasser i utlandet. Dette skyldes at uttalelse fra fylkesmannen og fylkeslegen i saken ikke er avgitt.

Forutsetningen for at tilskudd kan gis, er at prosjektene inngår som en del av den kommunale eldreomsorgen og at regelverket som gjelder generelt for ordningen blir fulgt. Det stilles blant annet de samme kravene til utforming og klausulering, om at kommunen skal disponere boligene i minst 20 år. Videre skal fylkesmann og fylkeslegen, som for prosjekter planlagt i Norge, avgi uttalelse om prosjektet er i samsvar med kommunens behov.

Kommunen må beskrive/dokumentere hvilke tiltak eller løsninger den har planlagt for å kunne sikre at den yter forsvarlige tjenester før det kan gis tilskudd. Selv om norsk helse- og sosiallovgivning ikke gjelder i utlandet, er det et vilkår for å gi tilskudd at kommunen tilbyr tjenestemottakerne tjenester med forsvarlig kvalitet. Relevant norsk lovgivning bør være retningsgivende for nivå, kvalitet, og utforming av tjenestene. I Husbankens retningslinjer for tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser legges det vekt på at tilskudd til tiltak i utlandet bare kan gis hvis kommunen er i stand til å oppfylle sin plikt til å yte tjenester i egen kommune.

Jeg vil legge til at en av de viktigste utfordringene handlingsplan for eldreomsorgen står overfor i siste del av planperioden, er å sikre likebehandling og god fordeling mellom kommunene. Slik kan planen bidra til utjamning av tilbudet i pleie- og omsorgstjenesten. På bakgrunn av dette prioriteres sykehjem og omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorg og pleie, enerom og utskifting av gammel bygningsmasse. Stortinget har også gitt sin tilslutning til behovet for prioritering og hensynet til utjamning og rettferdig fordeling.