Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:462 (2000-2001)
Innlevert: 13.06.2001
Sendt: 13.06.2001
Besvart: 21.06.2001 av helseminister Tore Tønne

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): I Lier kommune i Buskerud har 1700 innbyggere fått fastlege ved et legekontor som ikke har åpnet ennå fordi kommunen ikke har klart å rekruttere leger til kontoret.
Hvilke kommentarer har statsråden til at så mange pasienter ikke får fastlege før i august/september?

Begrunnelse

Fastlegeordningen trådte i kraft 1. juni i år. Fastlegekontoret i Buskerud har gitt 1700 liunger fastlege ved Nøste legekontor. Men dette legekontoret har ifølge Drammens Tidende ikke åpnet ennå. Lier kommune har ikke klart å rekruttere leger til det nye legekontoret ved Nøstehagen bo- og servicesenter. Kontoret åpner ikke før de to legestillingene er besatt. Hvis kommunen klarer å inngå avtale med to leger i løpet av juni, kan innbyggerne som er tildelt lege ved Nøste legekontor sannsynligvis begynne å bruke fastlegen sin i august eller september.

Tore Tønne (A)

Svar

Tore Tønne: Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen har bedt om mine kommentarer til at 1 700 innbyggere i Lier kommune sannsynligvis ikke vil få fastlege før i august/september. Årsaken er at kommunen ikke har klart å rekruttere leger til et nytt legekontor.

Jeg har hele tiden vært klar over at mange kommuner ville ha ubesatte fastlegehjemler ved tidspunktet for innføringen av fastlegereformen. Før jul 2000 sendte kommunene en oversikt til Rikstrygdeverket over de fastlegeavtaler som kommunene hadde inngått med leger som ville være med i fastlegeordningen. Pr. 22. desember var ca. 350 fastlegehjemler ubesatt. 1. mars 2001 var dette redusert til 297, og senere til 280 nå ved reformens innføring. Departementet har løpende hatt oversikt over i hvilke kommuner det har vært ubesatte hjemler. I de kommuner som har hatt ubesatte hjemler har antallet ubesatte i hovedsak vært en eller to.

Det viktigste for meg har vært at fastlegeordningen som system ble innført etter planen. Dette har det vært full oppslutning om fra Kommunenes Sentralforbund (KS), Den norske lægeforening (Dnlf) og fra Rikstrygdeverket (RTV). Kjernen i systemet er den såkalte listeordningen, som innebærer at hver fastlege har sin liste med innbyggere de har et ansvar for.

Det spørsmål stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen tar opp er hvordan innbyggerne skal forholde seg i de situasjoner hvor de er kommet på en liste til en legepraksis hvor legehjemmelen fortsatt er ubesatt. Dette er forhold som er inngående diskutert med KS, Dnlf og RTV. I flere skriv til kommunene har vi bedt berørte kommuner forberede en slik situasjon. Kommunene ble bedt om å sikre innbyggerne tilbud om fastlegetilknytning gjennom midlertidig eller varig samarbeid med nabokommuner, eller ved å gjøre avtale med de fastleger som er i kommunen. Det er også formidlet måter å løse situasjonen på fra KS til kommunene og fra Dnlf til legene. De øvrige leger kan for eksempel for en periode på 2 - 4 måneder fordele seg imellom de innbyggere som står uten fastlege. Dette kan gjøres på en formell måte, eller ved at kommunen avtaler med legene å ta imot disse pasientene. Et annet alternativ er å engasjere vikar frem til fastlege er på plass.

Etter avtaleverket skal det i hver kommune opprettes et lokalt samarbeidsutvalg. Spørsmålet om fastlegeordning for innbyggere i en slik situasjon som omtalt i Lier kommune vil nettopp være en sentral oppgave for dette utvalget. For meg har det vært viktig at løsningene må finnes lokalt. Kommunene har ansvar for å informere innbyggerne i slike situasjoner.

Hvis problemene med å få besatt ledige hjemler er av vedvarende karakter, må det lokale samarbeidsutvalg diskutere alternative løsninger. Mitt bestemte inntrykk er imidlertid at legene lokalt er innstilt på å bidra til løsninger slik at kommunen unngår å måtte søke om suspensjon fra fastlegeordningen. Det er bare 8 kommuner som i alt har søkt og fått innvilget søknad om suspensjon. Dette viser etter min oppfatning at kommunene og legene lokalt gjør de beste anstrengelser for at innføringen av fastlegereformen skal foregå på en smidig måte. Alle har dessuten vært forberedt på en innkjøringsperiode. Jeg har sett det som uaktuelt å vente med innføring av fastlegeordningen til bare et fåtall allmennlegestillinger står ubesatt.

Gjennom innføringen av reformen har vi fått et stort løft for allmennlegetjenesten, og det er nå søkere til de aller fleste hjemler. For meg er det også viktig at denne reformen er på plass før statlig overtagelse av spesialisthelsetjenesten.