Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:463 (2000-2001)
Innlevert: 13.06.2001
Sendt: 14.06.2001
Besvart: 19.06.2001 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Sommerfisket som skoleungdom har hatt mulighet til å drive er stanset, mens man til nå ikke har regulert det ikke ubetydelige fisket som utenlandske turister driver.
Kan fiskeriministeren tenke seg å revurdere beslutningen om å forby skoleungdom å drive næringsfiske i sommerferien og hvilke tiltak tenker statsråden å iverksette for å få kontroll med det økende turistfisket?

Begrunnelse

Statsråden har valgt å stanse adgangen for skoleungdommer til å drive næringsfiske i sommerferien, en ordning som ble innført av tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen, mens nåværende statsråd var statssekretær i Fiskeridepartementet.
Samtidig som ungdomsfisket stenges, opplever vi at utenlandske turister fisker opp store kvantum, estimert til om lag 17 000 tonn, som tilsvarer halvparten av kvantumet ved et normalt Lofotfiske.
Dette kvantumet er økende ettersom fisketurismen øker i omfang år for år. Det må nå være på tide å se på dette fisket, å komme fram til regulering også av dette fisket for det tar helt over, og desimerer de lokale fiskestammen i fjordene våre.

Otto Gregussen (A)

Svar

Otto Gregussen: Jeg viser til ovennevnte spørsmål fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om ungdomsfiskeordningen og fiske som blir drevet av utenlandske turister i Norge.

Som kjent har jeg besluttet at ordningen som tidligere år har gitt ungdom adgang til å drive fiske i sommerferien ikke vil bli igangsatt i 2001.

Fra 1995 har ungdom mellom 15 og 25 år hatt anledning til å fiske torsk, hyse og sei nord for 62°N, samt rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark. Dette fisket har vært underlagt redskapsbegrensninger.

Fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper ble stoppet 13. mai. Fisket etter hyse ble stoppet 27. mai, men vil åpne igjen 1. september.

Av hensynet til ressurssituasjonen, og det faktum at svært mange av yrkesfiskerne ikke kan utøve sitt yrke på grunn av stoppen i torske- og hysefisket, har jeg ikke funnet grunnlag for å gjennomføre et sommerfiske for ungdom i 2001. Jeg kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som gir meg grunn til å omgjøre dette vedtaket.

Jeg beklager overfor ungdommen at ordningen ikke kan innføres i år. Jeg vil imidlertid påpeke at beslutningen ikke medfører at ungdomsfiskeordningen er avviklet for godt. Et eventuelt sommerfiske for ungdom vil bli vurdert på nytt neste år.

Jeg har for øvrig mottatt sluttrapporten fra utvalget som har kartlagt utenlandsk turistfiske i Norge, og tar sikte på å invitere Norges Fiskarlag og Norges Turistråd til et møte om dette. Fiskeridepartementet vil imidlertid bruke noe tid på å sette seg inn i saken før møtet holdes. Jeg forutsetter også at Norges Fiskarlag og Norges Turistråd har drøftet problemstillingene seg i mellom før møtet. Møtet kan derfor ikke avholdes før i august 2001.

Etter møtet vil jeg vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes med hensyn til turistfisket.