Skriftlig spørsmål fra Terje Knudsen (Uavh) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:468 (2000-2001)
Innlevert: 14.06.2001
Sendt: 15.06.2001
Besvart: 25.06.2001 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Terje Knudsen (Uav)

Spørsmål

Terje Knudsen (Uavh): Gardermobanen ble for lang tid tilbake pålagt å redusere hastigheten til 160 km/t, mens den tidligere hadde kjørehastighet på 205 km/t.
Vil statsråden undersøke om denne reduserte kjørehastighet nå er blitt en varig tilstand eller om flytoget pånytt vil bli satt istand til å kjøre med full hastighet?

Begrunnelse

Grunnen til at flytoget ble pålagt redusert kjørehastighet skyldtes sprekkdannelser i hjul og akslinger. Dette ble sagt å være en garantisak i forhold til leverandøren Adtrans. Det ble sagt at det leverte materialet var for svakt i forhold til de påtenkte hastigheter. Det har vært stille om dette i den senere tid. Det kan skyldes leveringstid eller andre utenforliggende forhold. Det burde ikke være en stor teknisk nyvinning å konstruere hjulsett for de her nevnte hastigheter. I Frankrike har man hatt høyhastighetstog i flere tiår og her er hastighetene helt oppe i 350 km/t.
På vegne av de reisende som har fått lengre kjøretid enn det man opererte med i reklamen da denne banen ble bygget kan det være interessant å vite om flytoget pånytt vil bli satt istand slik at reisetiden kan reduseres igjen.

Terje Moe Gustavsen (A)

Svar

Terje Moe Gustavsen: Maksimalhastigheten for Flytoget skal være 210 km/t, og reisetiden fra Oslo S til Gardermoen skal være 19 minutter. Som kjent ble det avdekket svakheter i akslene etter en avsporing av et Signaturtog på Nelaug sommeren 2000. Flytoget og Signaturtogene har samme akselkonstruksjon og det er derfor gjennomført felles vurdering og analyse av konstruksjonen.

Både jeg og NSB konsernet er sterkt opptatt av at sikkerheten ivaretas på en slik måte at kundene opplever det som trygt å reise med tog. Det er derfor igangsatt omfattende og hyppige inspeksjonsprogrammer som gjennomføres inntil problemene tilknyttet akslene har fått en tilfredsstillende løsning. Det er avgjørende at det blir funnet en permanent løsning som tilfredsstiller kravene til sikker og pålitelig konstruksjon innenfor mer normale inspeksjonsintervaller.

Dette er spørsmål som kontinuerlig har meget høy fokus både sentralt i NSB BA, i Flytogets ledelse og hos jernbanemyndighetene. Det norske jernbanenettet har mye kurver som stiller krav til samspill mellom infrastruktur og tog.

Det gjennomføres for tiden et omfattende arbeid mellom NSB BA, Flytoget, leverandøren og myndighetene for å kvalifisere nye kriterier for aksler som kan benyttes på den norske infrastrukturen. Dette omfatter også nye beregninger og tester med tog på det nasjonale jernbanenettet. Dette er i seg selv en tidkrevende prosess. Det benyttes topp utenlandsk ekspertise i dette arbeidet der også infrastrukturen måles for å finne de reelle påkjenningene som akslene utsettes for.

Når akseptkriteriene er verifisert i henhold til de forskjellige standarder og normer, kan det bestilles nytt akselstål. Dette stålet må produseres etter en spesiell legeringsprosess slik at materialkvaliteten blir riktig i forhold til standardene. Design av ny aksel har foreligget en tid, men en omfattende godkjenningsprosess har ennå ikke ført til et godkjent design.

NSB vurderer at tidligst mulige tidspunkt for å gjenoppta opprinnelig hastighet er sommeren 2002. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til dette tidspunktet da de nødvendige godkjenninger foreløpig ikke er gitt.