Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:470 (2000-2001)
Innlevert: 15.06.2001
Sendt: 18.06.2001
Besvart: 22.06.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): For frivillige organisasjoner som har bistandssamarbeid med NORAD er det vesentlig at den lovede 80 pst. dekning av prosjektene blir utbetalt så snart som mulig etter at bevilgningen er foretatt i statsbudsjettet. Det kan dreie seg om tildels store beløp som organisasjonene må forskuttere jo lengre tid som går.
Hva er grunnen til at NORAD ennå ikke har utbetalt støtten for første halvår 2001, og vil statsråden sørge for at utbetalingene til godkjente prosjekter skjer regelmessig tidlig i hvert halvår?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at f.eks. Blå Kors Norge har samarbeidsprosjekt i Lesotho, og at dette prosjektet er godkjent av NORAD med initiering for mer enn 10 år siden. Foregående år ble hele stønadsbeløpet for år 2000 utbetalt i en sum omkring midten av desember!
For inneværende år er det i brev av 24.01.01 om tilsagn og utbetaling av støtte for 2001 sagt at "ingen utbetalinger kan foretas i perioden fra og med 2. februar - 20. februar 2001. Dette innebærer at første utbetaling fra NORAD for de organisasjoner som innvilges støtte først kan foretas ultimo februar."

Anne Kristin Sydnes (A)

Svar

Anne Kristin Sydnes: NORAD innvilger tilskudd til frivillige organisasjoners langsiktige utviklingssamarbeid etter en vurdering av årlige søknader fra organisasjonene. Utfallet blir meddelt den enkelte organisasjon i form at et tilsagnsbrev, som normalt sendes ut i månedsskiftet januar/februar etter at NORAD har mottatt det årlige tildelingsbrev fra departementet. Ramme og forutsetninger for tilskuddet nedfelles i årlig avtale mellom NORAD og organisasjonen. I henhold til denne avtale skal utbetaling av det tildelte beløpet skje etter innmeldt forbruksbehov fra organisasjonen. Det fremgår også av tilsagnsbrevet at utbetaling foretas på anmodning fra støttemottaker. NORAD er innforstått med viktigheten av rask overføring av midler så snart det foreligger skriftlig utbetalingsanmodning fra organisasjonen og prioriterer derfor slike anmodninger høyt.

Når det gjelder Blå Kors Norges støtte til prosjektet i Lesotho opplyser NORAD at Blå Kors Norge for 2000 først ba om utbetaling av hele støttebeløpet ved en skriftlig utbetalingsanmodning 14. desember 2000. Beløpet ble anvist for utbetaling av NORAD 15. desember 2000. Når det gjelder 2001, hvor NORADs tilsagnsbrev ble sendt 12. februar 2001, ba Blå Kors Norge om utbetaling av tilskuddsbeløpet for 2001 i brev av 31. mai 2001. NORAD anviste beløpet for utbetaling 16. juni 2001.

NORADs brev av 24.01.01, hvor det ble sagt at ingen utbetalinger kunne foretas i perioden fra og med 2. februar - 20. februar 2001, var en særskilt melding til organisasjonene om problemer knyttet til omlegging av NORADs økonomistyringssystem. Det ble i den anledning foretatt forskuddsutbetalinger til organisasjoner med program- og rammeavtaler med NORAD. Etter 20. februar har NORAD utbetalt en stor del av årets bevilgninger til organisasjonene på vanlig måte.