Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:472 (2000-2001)
Innlevert: 15.06.2001
Sendt: 18.06.2001
Besvart: 26.06.2001 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): De norske lektorer ved franske universiteter (Norsklektoratene i Frankrike) har ved flere anledninger forsøkt å ta opp sine økonomiske forhold og det store etterslepet i lønnsutviklingen for denne gruppen med Utenriksdepartementet uten å få noen svar om hvordan departementet følger opp saken.
Hvem har det totale ansvaret for utenlandslektorene, og på hvilken måte akter utenriksministeren å følge de forslag til tiltak som utenlandslektorene i Frankrike har lagt frem for Utenriksdepartementet?

Thorbjørn Jagland (A)

Svar

Thorbjørn Jagland: Arbeidsgiveransvaret for lektorer som underviser i norsk ved utenlandske universiteter, tilligger det enkelte universitet. Lektorene inngår sine kontrakter direkte med det universitet de er tilknyttet.

Utenriksdepartementet bistår med rekrutteringen, og gjør i den forbindelse nøye rede for de økonomiske og øvrige kontraktsmessige betingelser. Det er Departementets prinsipielle syn at det er arbeidsgivers - in casu de franske universitetenes - ansvar å sørge for at de norske lektorene får lønnsinnplassering og status i samsvar med sine kvalifikasjoner og med de arbeidsoppgaver de pålegges.

Utenriksdepartementet samarbeider med ca. 130 høyere læresteder i 33 land (hvorav 29 europeiske) som underviser i norske emner. Bortsett fra Russland, er Frankrike det land der norske myndigheter yter det største samlede bidrag på dette feltet. Fire av de seks lektorene i Frankrike har bostedstilskudd og andre, mindre ytelser fra departementet. Norske økonomiske ytelser overfor disse ligger på linje med hva danske og svenske myndigheter gir sine sendelektorer.

At lektorene i Frankrike plasseres i lavere stillingskategori og har lavere lønn enn deres kvalifikasjoner og arbeidsoppgaver tilsier, er et problem norske myndigheter gjentatte ganger har tatt opp med franske myndigheter. I og med at situasjonen er tilsvarende for lektorer fra de andre nordiske land, har spørsmålet også flere ganger vært drøftet på nordisk basis. Utenriksdepartementet har nylig påny foreslått overfor de andre nordiske land at man skal foreta en felles henvendelse til franske myndigheter. De øvrige nordiske land har sagt seg prinsipielt enige i dette, men finner det ikke hensiktsmessig å ta et nytt initiativ på det nåværende tidspunkt. Norge arbeider derfor videre med saken på egen hånd.

Det medfører ikke riktighet at Utenriksdepartementet ikke har besvart henvendelsene fra de norske lektorene i Frankrike. Departementet har en rekke ganger vært i forbindelse med dem, skriftlig såvel som muntlig, senest ved brev av 31. mai d.å.

Lektorene i Frankrike har nylig foreslått igangsettelse av et pilotprosjekt ved de franske universitetene. Forslaget innebærer at lektorene i en avgrenset periode vil få de samme økonomiske betingelser som de ville hatt dersom de hadde arbeidet i det norske utdanningssystemet. Dette forslaget er for tiden til vurdering.