Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:473 (2000-2001)
Innlevert: 15.06.2001
Sendt: 18.06.2001
Besvart: 25.06.2001 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ingen admiraler blir igjen i Nord Norge, med 90 pst. av landets havareal." Dette uttaler admiral Skorgen i dag til Aftenposten. En flytting av offiserer med høy grad fra nord til sør er ikke i tråd med Stortingets vedtak sist onsdag under behandlingen av St.prp. 45.
Hva er realitetene i flyttehjemlene og vil statsråden nå klargjøre virkningene for den faktiske kommandosituasjon?

Bjørn Tore Godal (A)

Svar

Bjørn Tore Godal: Uttalelsen som er sitert i spørsmålet, antyder at det er en avgjørende sammenheng mellom muligheten til å utføre styring og kommando på operasjonelt nivå og admiralers daglige fysiske nærhet til de havområder som skal overvåkes og hvor kriser kan oppstå. Den kommunikasjonsmessige og teknologiske utvikling har gjort det mulig å føre kommando og styre operasjoner over lange distanser. Geografisk plassering av admiraler og generaler i det norske Forsvaret er derfor ikke en funksjon av hvilken landsdel som grenser til de største havområder, eller som har mest landjord eller størst luftrom, men er heller et resultat av en mer helhetlig avveining.

I St.prp. nr. 45 (2000-2001) foreslår regjeringen å opprette Forsvarets Fellesoperative hovedkvarter (FOHK), lokalisert til Stavanger (Jåttå). Dette fikk Stortingets tilslutning i behandlingen av proposisjonen, jf. Innst. S. nr. 342 (2000-2001). I tillegg er det etter regjeringens syn behov for en nasjonal krisestyringskommando i nord, ikke minst i lys av de potensielle nasjonale utfordringer vi står overfor i nordområdene. Regjeringen foreslo derfor å opprette en utvidet landsdelskommando på Reitan som ville kunne virke både som nasjonal krisestyringskommando og framskutt kommandoplass for øverstkommanderende ved FOHK. Også dette forslaget fikk Stortingets tilslutning.

Dette innebærer at også Reitan vil ha kapasitet til kontinuerlig situasjonsoversikt, spesielt i de nordlige havområdene og det tilhørende luftrom, samt styring av fellesoperasjoner i et begrenset tidsrom.

Det er verken et mål eller et virkemiddel å flytte offiserer med høy grad fra nord til sør. I den grad det skjer er det en konsekvens av de overordnede tilpasninger som det er bred politisk enighet om å gjøre for å sikre balanse mellom Forsvarets operative avdelinger og stabs-, støtte- og ledelsesapparatet. For meg er det avgjørende å sikre tilstrekkelig tilstedeværelse av operative hæravdelinger, fartøyer og luftstridskrefter i nord.

Stortingets vedtak om framtidig nasjonal kommandostruktur ivaretar etter mitt syn våre sikkerhetspolitiske og operative behov, nasjonalt og internasjonalt, på en tilfredsstillende måte. Samtidig får vi en nasjonal kommandostruktur som er vesentlig mindre ressurskrevende enn den vi har i dag.