Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:479 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 02.07.2001 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): "M/S Hedlo" står på grunn i naturreservatet Urter utenfor kysten av Karmøy. Fjerning av skipet er finansiert, men stoppes av et momskrav. Den siste tiden er det ved flere anledninger presisert fra Regjering og Storting at forebygging av skipshavari og opprydding etter grunnstøtingen skal få økt prioritet.
Kan statsråden bidra til at denne saken blir løst ved at det innrømmes momsfritak eller gis statlig støtte med et tilsvarende beløp?

Begrunnelse

"M/S Hedlo" gikk på grunn 25. desember 1999 og ble stående i Urter Naturreservat i Karmøy kommune. Kommunen har engasjert seg for å få fjernet båtvraket som man mener representerer en stor belastning på kvalitetene i dette prioriterte området. Går båten i oppløsning kan jernskrap havne på nærliggende fiskefelt. Flytende bestanddeler fra "M/S Hedlo" vil også være fare for skipsfarten og forsøple kysten.
Etter mye arbeid har man lykkes med å finansiere fjerning av vraket. Kostnaden er på 3 530 000 kroner. Tilbudet om fjerning til denne prisen står ved lag til august.
Et momskrav på 812 000 kroner på toppen av kostnadene ved å fjerne vraket er det ikke dekning for i finansieringsplanen som nå foreligger. Det er derfor søkt om fritak for moms, men dette er avslått av fylkesskattesjef og Skattedirektorat. Avslaget er nå påklaget.
Det vises til at det kan gis momsfritak dersom det er tale om berging og ikke fjerning av vrak. Det kan også gis fritak i særlige tilfeller og når det er en båt i utenriksfart som er involvert.
"M/S Hedlo" er registrert utenlands. Den står i et naturreservat, noe som må kunne betegnes som et særlig forhold. Grensegangen mellom berging og fjerning av et vrak er ikke lett å trekke. Ut fra nevnte moment burde det ikke være vanskelig å begrunne momsfritak.
En annen mulighet er at staten bidrar med en sum til fjerning av "M/S Hedlo", tilsvarende momsbeløpet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Svar

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen: Innledningsvis vil jeg understreke at i henhold til merverdiavgiftsloven er det riktig at det er fritak for merverdiavgift på tjenester som ytes fra bergings- eller redningsfartøyet i forbindelse med berging av skip. Fjerning av vrak er derimot avgiftspliktig.

Videre kan Finansdepartementet helt eller delvis frita fra plikten til å betale merverdiavgift når det foreligger særlige grunner, jf. merverdiavgiftsloven § 70. Formålet med denne regelen er å tjene som en sikkerhetsventil blant annet i situasjoner som ikke har vært tenkt igjennom av lovgiver, og det å holde fast på plikten til å betale avgift medfører utilsiktede virkninger. Bestemmelsen brukes ikke til å ivareta formål som ligger utenfor merverdiavgiftsloven. Dette innebærer at det ikke vil kunne gis fritak som skal ivareta for eksempel sosiale, kulturelle eller miljøformål.

Som opplyst i spørsmålet er det søkt om fritak for merverdiavgift. Søknaden ble avslått av Skattedirektoratet, men er påklaget til Finansdepartementet. Saken er oversendt hit ved Skattedirektoratets ekspedisjon av 22. juni 2001. Som følge av at klagen er under behandling i Finansdepartementet synes jeg ikke det er riktig av meg å gå nærmere inn i saken nå. Svar på klagen vil imidlertid bli gitt så raskt som mulig.

Når det gjelder statlig støtte til fjerning av vrak viser jeg til at det i saldert budsjett for 2001 under Miljøverndepartementet er bevilget til sammen 22,4 mill. kroner på kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 39 Opprydningstiltak. Bevilgningen på posten skal bl.a. dekke kostnader forbundet med fjerning av skipsvrak. Miljøverndepartementet er faglig ansvarlig for disponering av bevilgningen. Jeg viser derfor til svar fra miljøvernministeren på spørsmål nr. 481.