Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:481 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 29.06.2001 av miljøvernminister Siri Bjerke

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): "M/S Hedlo" står på grunn i naturreservatet Urter utenfor kysten av Karmøy. Fjerning av skipet er finansiert, men stoppes av et momskrav. Den siste tiden er det ved flere anledninger presisert fra Regjering og Storting at forebygging av skipshavari og opprydding etter grunnstøtingen skal få økt prioritet.
Mener statsråden at det er en prioritert oppgave å trekke skipet av grunn, hvordan kan statsråden bidra til dette?

Begrunnelse

"M/S Hedlo" gikk på grunn 25. desember 1999 og ble stående i Urter Naturreservat i Karmøy kommune. Kommunen har engasjert seg for å få fjernet båtvraket som man mener representerer en stor belastning på kvalitetene i dette prioriterte området. Går båten i oppløsning kan jernskrap havne på nærliggende fiskefelt. Flytende bestanddeler fra "M/S Hedlo" vil også være fare for skipsfarten og forsøple kysten.
Etter mye arbeid har man lykkes med å finansiere fjerning av vraket. Kostnaden er på 3 530 000 kroner. Tilbudet om fjerning til denne prisen står ved lag til august.
Et momskrav på 812 000 kroner på toppen av kostnadene ved å fjerne vraket er det ikke dekning for i finansieringsplanen som nå foreligger. Fritak for moms er avslått av fylkesskattesjef og Skattedirektorat.
Det vises til at det kan gis momsfritak dersom det er tale om berging og ikke fjerning av vrak. Det kan også gis fritak i særlige tilfeller og når det er en båt i utenriksfart som er involvert.
"M/S Hedlo" står på grunn i et naturreservat, noe som må kunne betegnes som et særlig forhold. Grensegangen mellom berging og fjerning av et vrak er ikke lett å trekke. Ut fra nevnte moment burde det ikke være vanskelig å begrunne momsfritak. Det vises til situasjonen rundt "Green Ålesund" der staten strakk seg langt.
En annen mulighet er at staten bidrar med en sum til fjerning av "M/S Hedlo", tilsvarende momsbeløpet.

Siri Bjerke (A)

Svar

Siri Bjerke: Det er kostnadskrevende å fjerne skip som har gått på grunn, og tømme skipsvrak med olje ombord. Statens forurensningstilsyn har siden 1991 foretatt en registrering av skipsvrak langs norskekysten for å kartlegge vrakenes forurensningspotensial. Til sammen er 2 600 vrak blitt registrert og blitt inndelt i tre grupper etter forurensningspotensial. Vraket av Tirrana i Troms ble fjernet i 1992 og vraket av "Blücher" ble tømt for olje i 1994/95. De resterende 28 vrakene med antatt høy forurensningspotensial er blitt undersøkt nærmere de senere årene. Disse undersøkelsene viste behov for ytterligere undersøkelser av seks av de 28 skipsvrakene, noe som har blitt gjennomført sommeren 1999 og 2000. Undersøkelsene viste at det er olje av betydning i to av vrakene.

I disse dager arbeides det med å heve og fjerne den siste vrakdelen av "Green Ålesund", og vraket tømmes nå for lasten med fisk. I tillegg skal det russiske skipsvraket "Boiky", som ligger på grunn ved Hjellestad i Øksnes kommune, etter planen være fjernet i løpet av juli i år.

"M/S Hedlo" gikk på grunn 25. desember 1999 i et naturreservat på Urterøyene i Karmøy kommune. Det har ikke lykkes å berge skipet. Det har vært gjort gjentatte forsøk fra kommunens side for å få rederiet til å fjerne skipsvraket. Rederiet har hittil ikke vært villig til å gjennomføre vrakfjerningen fullt og helt for egen regning. Rederiet er imidlertid villig til å bidra med en halv til en million kroner utover det de er forpliktet til i henhold til ansvarsbegrensningsreglene i sjøloven.

Etter Karmøy kommunes vurdering gjenstår det nå mellom en halv og en million kroner for å få finansieringen på til sammen 3,5 millioner kroner med tillegg av moms på plass for å få fjernet "M/S Hedlo". Jeg ser det som positivt at rederiet er villig til å strekke seg for å få fjernet vraket og Karmøy kommunes engasjement i saken. Jeg vil derfor ta kontakt med kommunen for å diskutere saken med sikte på å finne en løsning på saken.