Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:483 (2000-2001)
Innlevert: 19.06.2001
Sendt: 20.06.2001
Besvart: 26.06.2001 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I brev til statsråden fra konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor, datert 19.06.01, fremkommer at stortingsrepresentant Kjell Opseth ville kontakte departementet i spørsmålet om statlig deltagelse i en mulig kapitalutvidelse. Hermansen trodde departementet var orientert og ville tatt kontakt med ledelsen hvis det var ønskelig å drøfte saken. Videre mente Hermansen det ikke var påkrevet med styrebehandling i en slik situasjon.
Hvordan vil statsråden beskrive hendelsesforløp og korrekt fremgangsmøte?

Grete Knudsen (A)

Svar

Grete Knudsen: St.prp. nr. 95 (2000-2001) Statens eierandel i Telenor ASA ble fremlagt 1. juni 2001.

Departementet ble 11. juni kjent med at det kunne bli aktuelt at representanter fra komiteen ville fremme et forslag om å gi regjeringen fullmakt til å delta i en eventuell kapitalutvidelse i selskapet i forbindelse med næringskomiteens høringsmøte samme dag.

Det vises til departementets brev av 12. juni til næringskomiteen på bakgrunn av at næringskomiteen opplyste at Telenor hadde bedt om at Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å delta i kapitalutvidelse i selskapet på inntil 15 mrd. kroner. I etterhånd har Telenor opplyst departementet om at konsernsjefens notat og høring i næringskomiteen ikke var å oppfatte som et konkret forslag.

Det fremgår i svaret fra departementet at departementet ikke hadde forholdt seg til et slikt konkret forslag, og derfor heller ikke hadde hatt anledning til å vurdere nærmere de forskjellige spørsmål - i relasjon til selskapet og markedet - som reiser seg ved å ha en stående fullmakt av en slik karakter.

Konkrete forslag om emisjoner vil være undergitt en grundig prosedyre. Når det gjelder prosedyre for å få fullmakt fra Stortinget, vil det vanlige være at departementet fremmer de konkrete saker for Stortinget til behandling.